90223. lajstromszámú szabadalom • Vasuti váltósor

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGTAR KIRllTI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90223. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Vasúti váltósor. Joseph Vögele Aktiengresellschaft cég Mannheim. A bejelentés napja 1924. évi október hó 11-ike. A vasúti váltókat, kifejlesztéseknek megrövidítése céljáéból, folytatólagosan, úgynevezett váltósorokká egymásba lehet tolni és pedig a kótívű váltóikat egyoldalú 5 görbülő és az egyenes váltókat egyoldalú egyenes váltósorokká. Mindkettő külön­külön azonos elemekből áll, melyek tetsző­leges sorrendben ismétlődnek. A váltó­sorok egy törzsvágányból vágánycsopor-10 tok kifejlesztésére szolgálnak és pedig: ha a lehető legkisebb helyszükséglet fel­tételét teljesíteni kell, a görbülő váltósor többé vagy kevésbé hosszú darabjához mindig az egyenes váltósor csatlakozik. 15 A vágánycsoport egyenletes kifejleszt,ér séhez szükséges, hogy az átmeneti helyen abnormális viszonyok, főleg új váltó­nyelv- vagy váltószívdarab-alakok ne for­duljanak elő és hogy a rendes esetben a 20 csoiportvágányok egymástól való távol­sága a 4.5 m-t ne haladja meg vagy leg­alább is ne kelljen hogy meghaladja. A jelen találmány értelmében már most lehetővé van téve, hogy a vázolt nehézsé-25 geket különösen egyszerű eszközökkel le­győzzük és pedig egy sajátszerű, külön­legesen kiképezett váltóbetéttest vagy váltó-átmeneti rész beiktatásával, mely az átmenetet közvetíti a görbülő váltó-80 sorról az egyenesre. Jellemző még erre az átmeneti részre, hogy ennek az össze­kötendő váltósor (egyenes és görbülő váltósor) normális elemeitől eltérő cssz­alakja van, részleteiben azonban eleget 85 tesz, az azonos nyelv- és szívdarab-alak követelményeinek és 4-5 m. vágánytávol­ságot enged meg. A találmányi gondolat megvilágítására a találmány egy foganatosítási példáját mutatjuk be a mellékelt rajzon, me- 40 lyen az: 1. ábra egy kocsirendező (rangierozási) célokra szolgáló, a találmánynak meg­felelő váltósort ábrázol 1:100 léptékben, míg a 45 2. ábra a váltósor másik foganatosítási példáját mutatja. A 3—7. ábrák végül a váltó-átmeneti rész­nek nagyabb léptékben rajzolt részleteit tüntetik fel. 50 A váltósor kifejlesztése az (2r ) eredeti vágányból, anélkül, hogy önmagában véve laposabb vagy részben meredekebb váltók is kizárva volnának, egy közönsé­ges, egyszerű váltóval kezdődik, melynek 55 hajlása 1:8 ós görbületi sugara 180 m. Ezen váltó nyelvkészüléke a rajzon (1)­gyel van jelölve. Az elterelési szög a, Ebhez a váltóhoz csatlakozik egyenként (Va a) elterelési szöggel az egyoldalú 60 görbülő váltósor három tagja, melyeknek nyelvkészüléke (2, 3) és (4)-gyel van je­lölve. Ezután jön a már jelzett, az egye­nes váltósorra való átmenetet közvetítő átmeneti rósz. A váltósor törzsivágánya 65 (S)-sel, az elágazó vágányok pedig (Zl, Z2, Z3, Z4)-gyel vannak a rajzon jelölve. A kifejlesztés azután a két és félszeres váltószög (2, 5 a) eltérésig tovább halad, ami a találmány lényeges ismertető jele. 70 Az átmenet a pontozottan rajzolt (Z3) harmadik kiágozó vágány segélyével tör­ténik, Ez a vágány, (a) belső sínszálával, még a görbülő váltósorhoz tartozik, (b) külső sínszálával azonban már az itt kez- 75 dődő egyenes váltósorhoz. A törzsvágány és a (Z2) második, illetve a (Z4) negyedik kiágazó vágány sínszálaival ez a (Z3)

Next

/
Thumbnails
Contents