90217. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vulkanizált kaucsuk előllítására

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JfflSH SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90317. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás vulkanizált kaucsuk előállítására. Dr. Schidrowitz Philip vegyész London. A bejelentés napja 1924. évi január hó 9-ike. A vulkanizált kaucsuknak latexből való előállítására eddig ajánlott eljárások a műveletek sorozatából állottak. A rendes eljárásban a kaucsukot a koagulálás után 5 és szárított állapotban vulkanizálták. A latexet előbb koagulálni kellett, a koagu­látumot pedig ezután a savótól elkülöní­tették, mosták, szárították és gyúrták. Ezen módszernek egyetlen másik válfaja 10 abban állt, hogy az előzetesen koagulált, szárított és gyűrt kaucsukot oldószerben, pl. bensolban, benzinben stb. oldották s ez­után vulkanizálták azáltal, hogy az olda­tot kén jelenlétében felhevítették. Ezen 15 utóbbi eljárásnak az az előnye, hogy vul­kanizált-kaucsukoldatot szolgáltat, melyet egyébként a vulkanizált kaucsuknak a rendes oldószerekben való viszonylagos oldhatlansága folytán nem lehetne előál-20 lítani. Másrészt azonban ezen eljárás több hátránnyal jár. Mielőtt a kaucsukot ol­dani lehetne, már több műveletre van szükség, a nyers kaucsuknak oldása körül­ményes és költséges és aránylag drága 25 oldószereket igényel. Emellett a létesít­hető oldatok, noha sűrűek, viszkózusak, aránylag hígak. A jelen eljárás révén a kezelés ezen különböző fokozatai kiküszö­böltetnek s új kompozícióhoz jutunk, mely 80 könnyen és előnyösen alkalmazható kü­lönböző ipari célokra. Az eljárás abban áll, hogy latexet kén­nel vagy egyéb vulkanizálóval olyan kö­rülmények között vulkanizálunk, hogy e 35 közben a kaucsuknak számottevő koagu­lálódását kizárjuk, oly célból, hogy vulka­nizált kaucsuknak vízzel képezett oldatát, vagy kolloidális szuszpenzióját kapjuk. Az eljárás gyorsítására a latexkeverék-40 hez célszerűen vulkanizálási accelerátort is adunk. Ezen accelerátor mennyisége és minősége a körülményektől, pl. a vulkazá­landó keverék összetételétől, a latex álla­potától vagy töménységétől, a latexben esetleg jelenlevő védőszer minőségétől stb. 45 függ, de a művelet feltételei adott esetben előzetes kísérlet révén könnyen állapítha­tók meg. Jól használható például vala­mely nitrogéntartalmú szerves bázis, pl. piperidin vagy ennek származékai, cél- 50 szerűen a 170682. sz. angol szabadalom szerint készült accelerátor alakjában. A találmány azonban nem korlátozódik egy különleges accelerátor alkalmazására, s úgy találtam, hogy különböző, vízben old- 55 ható vagy oldhatlan aktív accelerátor ok használhatók. A vulkanizálható keveréket rendes hő mérséken állni hagyhatjuk, vagy a víz­fürdő hőmérsékére vagy a víz forrpontja 60 alatti más hőmérsékre hevíthető addig, amíg a vulkanizálás végbe nem megy; le­het továbbá az eljárást szobahőmérséken, pl. 15°-on elkezdeni s a vulkanizálást a fenti hőhatáron belül utólag alkalmazott 65 hőhatás révén befejezni. A vulkanizálható latexkeverékben kau­csuk-koaguláló anyagok jelenléte elkerü­lendő, s nehogy a vulkanizálás közben koagulálás lépjen fel, a latexet vagy egyéb 70 kaucsuktartalmú anyagot a kezelés előtt kifejezetten alkalikussá vagy bázikussá tesszük. Előnyös kifejezetten alkalikus vagy bázikus keverékekkel dolgozni, noha friss latex feldolgozásakor igen alacsony 75 alkalitási fok elégséges, sőt némely eset­ben, amikor a latex igen kis hajlammal bír a koagulálásra, az alkalitás nem is szükséges. A koagulálásnak a latex vulkanizálása 80

Next

/
Thumbnails
Contents