90194. lajstromszámú szabadalom • Lithium tartalmú csapágyfém

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAE KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 90194. SZÁM. — XVI/c. OSZTÁLY. Lithium tartalmú csapágyfém. Metallbank und Metallurgische Ges. A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1925. évi február hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi március hó 12-ike. Megállapítottuk, hogy az ólom azon öt­vözetei, melyek adalék gyanánt lényegi­leg csak lithiumot, káliumot vagy nát­riumot tartalmaznak, egyéb csapágyíémek-5 hez képest rendkívül előnyös sajátságok­kal bírnak. Az ilyen ötvözetek már egész csekély lithiumtartalom mellett is már akkora kemény séggel bírnak, amely et nem halad meg más hasonló ötvözet kemény-10 sé|ge. Jó zömökölhetőség, könnyű önthető­ség és alacsony olvadási fok melllett ezen ötvözetek különösen nagy nyomószilárd­ságukkal tűmnek ki, úgyhogy szerkezeti használhatóságuk a vörös fémét közelíti 15 meg. Futó sajátságaik el&őrendűek. Ólmon kívül egy-egy százaléknál keve­sebb káliumot és lithiumot tartalmazó öt­vözet különösen jó futósajátságaival tűnik ki, úgyhogy főleg erősen igénybevett csap,-20 ágyaknál előnyösen használható. Ólmon kívül egy-iegy százaléknál kisebb mennyiségű nátriumot és lithiumot tar­talmazó ötvözetek különösen jó zömököJj­hetőségükkel tűnnek ki. Az ilyen ötvözef-25 tek tehát különösen erős lökésekre igénybe­vett csapágyaknál jól alkalmazhatók. A kálium- és nátriumtartalmat tehát a rendeltetésinek megfelelően váltasszuk meg. Általános használatra jól bevált az olyan 80 ötvözet, mely közelítőleg 0.8%-ig terjedő nátriumot, 0.8<>/o-ig terjedő káliumot és O.lo/o-íg terjedő lithiumot tartalmazott.: Mindezen ötvözetek a rendeltetésnek megfelelően még kis mennyiségű rezet, 85 nikkelt, kobaltot, cinket, magnéziumot, stronciumot, kalciumot, kénesői, továbbá foszfort és ként is tartalmazhatnak. A technológus feladata ezen adalékok menyr nyiségét a mindenkori célnak megfelelően megszabni. Általában ezen adalékok összí- 40 mennyisége ne haladjon meg néhány szá­zalékot. Az ilyen ötvözetek kevésbbé hajlamo^ sak a korrosiora, mint a földalkalifémeket tartalmazó csapágyfémek. A felület meg- 45 felelő kezelése, pl. nedves ónozás vagy hasonló eljárás révén a korrosiora való hajlam még lényegesen csökkenthető. Az ötvözeteket szokott módon ősszeöinlesztés révén létesíthetjük, mimellett célszerű 50 közbenső ötvözeteket alkalmazni. Könnyen lehet azonban ezen ötvözeteket más mó­don, pl. elektrolyzis, cserebomlás, por*­dáffusio, valamint az ú. n. csömöszölési módszer segélyével előállíatni. 55 Szabadalmi igények: 1. ólom csapágyfém, melyet az jellemez, hogy egynegy százaléknál kevesebb ká- 60 liumot és lithiumot tartalmaz adalék gyanánt. 2. Az 1. alatti csapágyfém változata, me­lyet az jellemez, hogy a kálium és nát­riummal van helyettesítve. 65 3. Az 1. alatti csapágyfém változata, me­lyet az jellemez, hogy egy-egy száza­léknál kevesebb káliumot, nátriumot és lithiumot tartalmaz adallék gyanánt. 4. Az 1—3. alatti csapágyfém változata, 70 melyet az jellemez, hogy járulékos ada­lék gyanánt 5<>/o-nál kisebb összmeny­nyisiégben tartalmaz egyet vagy többet a következő elemekből: réz, nikkel, ko­balt, cink, magnézium, stroncium, kai- 75 cium, kéneső, foszfor, kén. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents