90163. lajstromszámú szabadalom • Hordrugó felfüggesztés vasuti járművekhez

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALITI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90163. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Hordrugó felfüggesztés vasúti járművekhez. Ganz és Tsa Danubius Gép-, Wagg'on- és Hajógyár R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi október hó 7-ike. Vasúti járműveknek rétegezett lemezr rúgókból álló hordrúgóit a rúgók végein hevederek segélyével úgy is szokás felfügg geszteni, hogy a hevederek csuklói a jár-5 műnek úgy hosszirányú, mint haránt­irányú kilengéseit megengedik. Az eddigi hevedereknél a hevederek felső és alsó csapjai egymással párhuzamosan vannak elrendezve, amidőn a harántirányú kilen-10 gés megengedése végett a csapok két vé­gén támadó hevedereknek külön-külön da­rabot kell alkotniok, vagyis kettős heve­derek helyett két-két egyszerű hevedert kell alkalmazni. Ezáltal egyrészről a ko-15 pási felületek száma hátrányosan növek­szik, másrészről pedig a hordrúgónak az oldalirányú kilengés után a visszaveze­téshez való felhasználása csupán különle­ges elrendezésekkel és a kétrészű hevet-20 derkapcsolat összes hátrányainak megtar­tásával válik lehetségessé. A találmány tárgya ellenben oly fel­függesztés, amelynél merev kettős-heve­der alkalmazása mellett úgy a hosszi-, 25 mint harántirányú kilengések válnak le­hetővé és a hordrúgót az oldalirányú visszavezetésre is hasznosítjuk. A talál­mány szerint ezt azáltal érjük el, hogy a kettős-hevedert a járművek összekötő csap, 30 a kettős heveder síkjára merőlegesen, ill. a jármű hosszirányában, nem pedig ennek keresztirányában van elhelyezve. A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti felfüggesztés egy példaképpeni meg­oldása van feltüntetve. 35 1. ábra a heveder elölnézete a hordrugó végével. 2. ábra a heveder oldalnézete, 3. ábra pedig a felfüggesztésnek forgó­állványos járművön való alkalmazása. 40 A (c) heveder kettős heveder, amely tehát egyetlen merev darabból áll, amely villás végével az (a) rúgó szemét két ol­dalról fogja közre és a (b) rúgócsapolt fogadja be. A hevedernek az (e) rúgó- 45 támrnal való összekapcsolásra szolgáló (d) csap az ösmert elrendezésekkel ellentét­ben nem a (b) rúgócsappal párhuzamo­san, vagyis a jármű harántirányában van elrendezve, hanem a (c) heveder síkjára 50 merőlegesen áll, vagyis a jármű hos&zl­irányában fekszik. Ennek folytán, ha a hevedernek a (b) csapon való ágyazása gőm,bgyűrű alakúan van kiképezve, a he­veder a (d) csapon mindien irányban ki- 55 lenghet, amidőn is a jármű harántirányá­ban való kilengés alkalmával az (a) hord­rúgó elcsavarodik, miáltal a közép állásba való visszavezetést támogatja. Azáltal, hogy a találmány szerint a 60 m,inden irányban való kilengés és a hord­rúgónak a harántirányú visszavezetés tá­mogatására való felhasználása egyetlen me­rev kettős heveder segélyével érhető el, a

Next

/
Thumbnails
Contents