90156. lajstromszámú szabadalom • Kábeldoboz

Megjelent 232 9ÍÍO. évi augusztus lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JMgK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90156. SZÁM. VLL/G. OSZTÁLY. Kábeldoboz. Allmanna Telefonaktiebolag-et L. M. Ericsson Stockholm. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 23-ika. Jelen találmány olyan kábeldobozokra vonatkozik, melyek bizonyos számú kon­taktus darabot hordó egy vagy több, szi­getelő darabbal vannak ellátva és me-5 lyeknél a dobozija bevezetett egyes ká­belvezetékek ezen kontaktusdarabokhoz vannak kötve. A találmány célja az, hogy egyfelől tetszésszeriníti számú szigetelő da­rab könnyen el legyen rendezhető a do-10 bozhan, másfelől, hogy bizonyos számú szigetelő darabot tartalmazó doboz a ler hető legkisebb méretű legyen. Ezen cél elérésére természetesein igen fontos az, hogy a szigetelő darabok, mo 15 lyek előnyösein m,ind egyforma nagysá­gúak, a lehető legkisebbek legyenek. A találmány értelmében ezt azáltal érjük el, hogy egyrészt a szigetelő darabokat és a kontaktusokat úgy képezzük ki, hogy a 80 szigetelő darab kis méretei dacára is elég erős maradjon és másrészt a szigetelő da­rabnak a dobozhoz való erősítésére eddig alkalmazott különleges berendezéseket el­hagyjuk és ezek helyett a szigetelő darabí-25 nak a dobozhoz való erősítésére is magu­kat a kontaktus darabokat használjuk i'el megfelelő számban, minek következtében a szigetelő darabnak nem. kell a kontakt­tus daratok számára a szükségesnél na_ BO gyoblmak lennie. Ha egy kábelszekrényben vagy kamrái­ban több dobozi kell egymás mellett elr helyezni, a fenti cél elérése érdekében természetesen az is fontos, hogy ne csak J5 csökkentsük a szigetelő darabok nagysá­gát, hanem oly szorosan is helyezzük eL őket egymás mellett, amint csak lehetsé­ges. A legjobb eredményt úgy érhetjük el, hogy a dobozhoz egymás melllett oda erűi-10 sített szigetelő darabokat, a dobozba be­vezetett kábel irányával párhuzamosan he­lyezzük el. A találmány egy példaképpen! kiviteli alakja a csatolt rajzokon van feltün­tetve. Az 45. 1. ábra egyetlen szigetelő darabot tartalf­mazó kábe.1 dobozt (ú. n. 10 páros dobozt} mutat részben metszett oldalnézetben. A 2. ábra ugyanezen doboz elölnézete, a 3. ábra pedig keresztmetszete. A 50 4. ábra egy 10 szigetelő darabot tartalf­mazó (úgynevezett'száz-páros doboz) elöl­nézete. az 5. ábra pedig enaiek keresztmetszete. Az 1., 2. és 3. ábrán feltüntetett kir 55-viteli alaknál (1) jelzi á kábeldobozt és (2) a belőiie kinyúló csődarabot, melyen át a kábelt a dobozba vezetjük. Az (1) doboz (3) nyelvekkel van ellátva, me­lyeknél fogva a doboz csavarok segélyével 60 a kábé ltokban elrendezett laposvas rudak­hoz erősíthető. A doboz egyik külső oldaj-Iára van rászerelve a (4) szigetelő darab, a doboz ugyanazon oldalán elrendezett (5) nyílás fölött, melyet ily-formán a szige- 65 telő darab eltakar és m,elyen át a (6) kapcsoló darabok, melyekhez a kábel ve­zetékei vannak kötve és melyek vezető összeköttetésben vannak a szigetelő dara­bon elrendezett (7) kontaktus daraboki- 70 kai, a dobozba belépnek. A találmány értelmében a (7) kontaktus darabokhoz (8) csavarok segélyével hozzáerősített (6) kapcsoló daraboknak csak egy része lép az (5) nyíláson át a dobozba, m( íg a do- 75-boz f alában minden további kapcsoló da­rab számára egy külön nyílás van elren­dezve. A rajzon- feltüntetett szerkezetnél eáen külön nyílások a szigetelő darab két végén lévő (7a) kontaktus darabokhoz tar- 8 >

Next

/
Thumbnails
Contents