90150. lajstromszámú szabadalom • Magassági irányzókészülék gépfegyverek számára

Megjelent 210 9ÍÍO. évi augusztus lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI J||jjgÍ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90150. SZÁM. — XlX/c. OSZTÁLY. Magassági irányzókészülék gépfegyverek számára. Aktieselskabet Dansk Rekylriffel Syndikat fegy verg-yár Kopenhága. A bejelentés napja 1924. évi julius hó 24-ike. Franciaországi elsőbbsége 1923. évi október hó 25-ike. Jelen találmány tárgya magassági irányzókészülék gépfegyverek számára. Ily magassági irányzókészülékek közve­tett lövésnél vagy homályban való lövés-5 nél használtatnak, amennyiben a gép­fegyvert a cél távolságára beállítjuk. A találmány szerinti készülék a csatolt rajzon van feltüntetve, amelyen az 1. ábra a beállító készülékkel ellátott 10 gépfegyver egy részét oldalnézetben mu­tatja. A 2. ábra magát a magassági beállító­késziiléket oldalnézetben, nagyobb lépték­ben és a 15 3. ábra ugyanazt a mellső fal eltávolí­tása után mutatja. A 4. ábra a szabályozóberendezés felül­nézete. Az 5—8. ábrák részleteket mutatnak. 20 Az (a) szekrény felső részében levő (b) kivágásban a (c) csap körül lengő és (e) rúgó által működtetett (d) libella van el­rendezve. Az (e) rúgó a libellát úgy igyekszik forgatni, hogy annak alsó olda-25 Ián beágyazott (f) acélsín állandóan egy excentrikus (h) tárcsa (g) fogazott szélé­hez szoríttatik, mely tárcsa az (a) szek­rényben ágyazott (i) tengellyel forgat­ható. Az (i) tengelynek a (j) mellső szek-80 rényfalon kívül fekvő részén a (k) kar van megerősítve, amely a tengelyen az alsó oldalán levő két (1) továbbító pecek által van rögzítve (7. és 8. ábra), melyek a tengelyre erősített (n) tárcsa (m) hasí­.85 tékába kapaszkodnak (3. ábra). A (j) mellső fal külső oldalán az (o) beosztás van elrendezve, melynek osztásvonalai előtt a (j) falban csekély (p) mélyedések vannak kiképezve, melyekbe a (k) kar alsó oldalán levő (q) pecek nyúlik, úgy- 40 hogy a kar a meghatározott távolságnak megfelelő helyzetben rögzíttetik. A szekrény fenekén két (r) és (s) üt­köző van elrendezve, a (h) tárcsa mind­két irányban való forgatásának határolá- 45 sára. A szekrény mellső szélén a fecske­fark keresztmetszetű (u) horonnyal ellá­tott (v) lemezzel bíró (t) kar van elren­dezve, a szekrénynek a gépfegyver záró­lemezén való megerősítése céljából; 50 utóbbi az (u) horonynak megfelelő léccel van felszerelve. A fegyvernek a lövés helyzetébe való állításánál azt előbb a libella segélyével vízszintes helyzetbe állítjuk, amennyiben, 55 ha a (k) kar (q) pecke a 0 beosztásnak megfelelő helyzetben van, akkor a libella a fegyvercső tengelyével párhuzamos. Ezután a (k) kart a megadott lőtávolság­nak megfelelő beosztásra forgatjuk, mire 60 a fegyvert akként állítjuk be, hogy a li­bella ismét vízszintes legyen. Ilymódon a fegyver minden számítás nélkül táblá­zatok segélyével a kellő elevatiót kap­hatja, amelyet mindig betarthatunk, ha 65 a lövész vagy annak segédje arra ügyel, hogy a libella folytonosan vízszintes hely­zetét megtartsa. A magassági beállítókészülék a feltün­tetett kiviteli példánál a fegyver balolda- 70 Ián van felszerelve, ha azt lövés közben elevatióval akarjuk beállítani. Ha ellen­ben a fegyvert lefelé irányítva akarjuk beállítani, akkor a készüléket a fegyver jobboldalára erősítjük, úgyhogy a szek- 75 rénynek rendesen hátrafelé álló széle ek­kor előre van fordítva. Az (f) sín, mint fentebb említtetett, ki-

Next

/
Thumbnails
Contents