90121. lajstromszámú szabadalom • Kábel végelzáró doboz

Megjelent 114 í>.'!(). évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI í^gfc SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90121. SZÁM. — VH/g. OSZTÁLY. Kábel végelzáró doboz. Akar Gyula magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1925. évi julius hó 1-je. Elektromos kábelek végződéseinek a be­nedvesedés elleni biztosítása, valamint az egyes erek rendezés© és hozzáférhetővé tétele cévjából a gyakorlatban u. n. kábel 5 végelzáróikat használnak. Különösen kis érszámú kábeleiknél az eeddig gyakorlatban volt megoldások nem minden szempontból kielégítők;; résziben — tökéletesebb .megoldásoknál — azok 10 költséges előállítást igénylő külalakja, résziben pedig - - az egyszerűbb kivitelek­nél — azok meg nem felelő elektromos tu­lajdonságai folytán. Fentnevezett találmány mindezeket a 15 hátrányokat teljesen kiküszöböli, sőt to­vábbi lényeges előnyökéit is biztosát. Ne­vezetesen egyszerű kiviteli alakja és főleg az a körülmény, hogy az egész, végelzáró­ház egyetlen sízigetelődaraibból áll), nem-20 csak az előállítási költségeket, hanem a szerelési munkát is, legkisebbre csökkenti; elektromos szigetelést illetőleg, minthogy az, egész, végelzáróház szigetelő anyagból készül, minden követelményt a legmes-z-25 szebbmenőleg kielégít és végül az egész szerkezet oly kis helyet foglal el, hogy főleg falon vezetett kábelek esetén, ahol az esztétikai szempontok is igen mérték­adók, a legelőnyösebben alkalmazható. 80 A találmány tárgyát a mellékelt rajzon három ábra szemlélteti, melyek közül az 1. ábra hosszmetszetet, résziben nézetett, a 2. ábra, felülnézetet, a 3. ábra pedig keresztmetszetet ábrázol. 85 A találmány főalkotó része a szigetelő­anyagból y készült egyik oldalán nyitott, üreges (1) végelzáróház, melyhez csőszerű (2) nyúlvány csatlakozik. A végelzáróház mellső lapján az alkalmazandó kábelér számának megfelelő szémú furat v'an ké- 40 szítve, melyekben a négyszöigletesfejű anyás- (3) szorítócsavarok helyezkednek el, olyképpen, hogy azok elfordulását a négyszögletes csavarfejnek a végelzáró­ház belső falához való nekitáim)asakodása 45 megakadályozza. Az így felszerelt végel­záróház, a (4) fejeiscsavardk segítségével az (5) alapzathoz erősíttetik és a végel­záróház mellső lapjáníak közepébe erősí­tett (6) fejescsavar segítségével lerögzít- 50 hető (7) fedővel boríttatik. A kábelnek a végelzáródobozba való szerelése a következőképpen történik. Az (1) végelzáróház (2) nyúlványába betol­juk a végén ólom burkolatától megszaba- 55 dított kábelt olyképpen, hogy az ólom­burkolat a (2) nyúlványba még belé nyúl­jon. Az egyes kábelereik aziután a végel­záróház belsejébe, a (3) csavarok feje alá vezetve, a külső lapon elhelyezett csavar- 60 anyák meghúzása révén szorosan a csa­varokhoz erősítendők. Ezután a (2) nyúl­ványban a bevezetett kábel körül megma­radt hézag jól kitömítendő és a végelzáró­ház ürege szigetelőanyaggal kiönitendő. 65 Miután a kiöntőanyaig megkeményedett, a (4) csavar segítségével a végelzáróházat az (5) alapzathoz erősítjük és a (6) osavar segítségével a (7) fedővel borítjuk. Az ily módon felszerelt kábelvégelzáródoboz 70 azután valamely ismert módon a kijelölt helyre felerősítendő. A végelzáróház némi módosításisal oly­kiéppen is kiképezhető, hogy 2., vagy több ház egymás mellé csatlakozva és közös 75 alapzatra elhelyezve, miinit nagyobb ér­számú végelzáró is használható lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents