90116. lajstromszámú szabadalom • Műszer légjárművek s egyéb, a térben mozgó tárgyak pályájának meghatározására

Megjelent 85 í>.'!(). évi augusztus hó 16-án. MAGYAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG ÖÖ1Í6. SZÁM. — Vll/á. OSZTÁLY. .imái* Műszer lég jármű vek 8 egyéb, a térben mozgó tárgyak pályájának meghatározására. Süss Nándor Prácisiós Mechanikai és Optikai intézet R»-Í\ és Karabet:*; János méi'nök Budapest. A bejelentfis napja 1Ö25. évi március hó 12-iké. Jelen tálálmány oly műszer, ihely­nek segélyévél á térben mozgó tár­gyak, jil. légjárniűvék, a szél irányát jelző léggömbök stb. pályája pontosai! 5 meghatározható. Ezt a célt a találmány szerinti műszerrel azáltal érhetjük el, hogy égymástól ismert távölságban (bázis­távolság) két ily műszért állítunk fel, melyek a tárgy leírt pályájának egyes 10 pontjait a hozzájuk tartozó két szög (a Vízszintes és a függélyes síkban lévő szö­gek) lémérése és önműködő feljegyzésé által regisztrálják, úgyhogy ezen feljegy­zett adatokból a téirbeli pálya bármikör 15 pontosan ihegállapítható. A műszer egy­iittal a leírt pálya időpontjait is feljegyzi, úgyhogy á tárgy sebessége is á pálya bár­mély részén meghatározható. A csatolt rajz 1. ábrájáii a műszer által feljegyzett szögek távlati ilézetben vannak feltüntet­ve. Á 2. és 3. ábra a műszerrlék a találmány megértéséhez szükséges részéit vázlatos 25 oldal- és felülnézetben mutátják részben metsáVe. Á 4 ábra a műszer égy részének vízszin­tes metszete a 2. ábra IV—IV vonala sze­rint. Az 30 5. ábra a műszer elektroihos berendezé­sének kapcsblási vázlatá. Az 1. ábrán (A) és (B) két a térben levő pontot jelöl, míg (I) és (II) két műszer felállítási helyét jelöli, melyek egymástóli 85 távolsága (bázis-távolság) (a)-val van je­lölve. Az 1. ábrán a műszerekből csakis azok (1) és (2) távcsöve van feltüntetve. A műszer úgy van berendezve, hogy az 20 ázt kezelő egyénnek csakis a távcsövet kell állandóán á megfigyelendő tárgyra irányitáiiiá, illetvé a távcső Vei kell a tár­gyat követnié, míg a szögek és időpötitók mérését, illetVte feljegyzését a műszer ön­ihűködőéii végzi. Az 1. ábrán úgy az (1), mint a (2) táv- 45 cső az (A) és (B) pontokra irányítva van­nak feltüntetve és az irányzékvonalak j J ^r illetve J ^ és J 4^-völ váímak A' B AB jelölve. Az (I) helyen az (A) ponthoz tartozó 50 az'oii szög, melyet az (A) pont irányzék -vonalán átfektetett függélyes sík a víz­szintes síkbah az (a) bázisvon&llál képez oc-j -val a függélyes síkban mért szög pedig, melyet az irányzék vonal a műszer 55 alapsíkjával képez ,3 -r- -val vaii jte­lölve; ugyanígy a (B) ponthoz tartózó szögek a-g-vel és |i -g -vei vanüftk jelölve. Á (II) helyen az (A) ponthoz tar­tozó szögfek x r -val és -val á 60 II B (6) ponthoz tartozó Szögek pedig i vei és p veí vannak jelölve. Ezek aáon szögek, melyeket a találmány sze­rinti műszer önműködően megmér és fel­jegyez. 65 lla tehát pl. egy légjármű páljfájábak követése után a pálya nagyobb sáámú

Next

/
Thumbnails
Contents