90092. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzólámpakörték és hasonló üvegedények belső felületének homályosítására

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. ^ MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90092. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Eljárás izzólámpakörték és hasonló üvegedények belső felületének homályosítására. Patent-Treuhand-Gesellschaft ftir elektrische Gltihlampen m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1925. évi január hó 28-ika. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1924. évi február hó 4-ike. Mint ismeretes, a külső felületükön ho­mályosított izzólámpakörtéket a rájuk rakódó por gyorsan bepiszkítja. Ezen hátrány elkerülésére már ajánlották azt, 5 hogy az izzólámpakörtéket külső felüle­tük helyett belső felületükön homályosít­sák, még azért is, mert a belső homályo­sítás a sugárzó fényt kisebb mértékben nyeli el, mint a külső homályosítás. A 10 gyakorlatban azonban a belső felületü­kön homályosított izzólámpakörték eddig még nem nyertek alkalmazást és pedig azért, mert, mint a törési próbák meg­mutatták, törési szilárdságuk igen csekély. 15 Az ez irányban végzett kísérletek fo­lyamán azután meglepetéssel tapasztal­tuk azt, hogy a belső felületükön homá­lyosított izzólámpakörték törési szilárd­sága, ha az előzőleg tetszés szerinti mó-X) don, tehát például marás vagy homok­sugárfúvó behatása folytán homályosí­tott belső körtefelületet utólag egy má­sodik, kiegyenlitően ható, gyengébb ma­rásnak tesszük ki, olyannyira megnövek­!5 szik, hogy egyáltalán nem különbözik a kívül homályosított lámpákétól. Ezen sajátságos hatás oka az lehet, hogy az utólag alkalmazott gyenge marószer a kiálló éles marási széleket lemarja és a 0 valószínűleg a törések kiinduló pontját képező erős bemélyedéseket kigömbölyíti. A lámpakörték előmarására minden ezen célra alkalmas üvegoldószer vagy mechanikai lekoptató eljárás (homok-8 sugárfúvó) alkalmazható. A tudatosan gyönge marószerrel végzendő utómarás is elvégezhető a legtöbb ismert marószer segélyével, legalkalmasabbnak azonban általában alkálifluorid-oldat fluorsavval mutatkozott. Legalkalmasabb az utómarás 40 céljaira az ammoniumbifluorid NH4HF2 és az ammoniumfluoridnak NHvF más keverékei fluorsavval. A káliumbifluorid és az ilyen bifluoridoknak fluorsavval való megfelelő keverékei, ugyanígy a 45 nátriumbifluorid megfelelő keverékekben bár szintén alkalmazhatók az utómarás keresztülvitelére, azonban kevésbbé al­kalmasak ezen célra, mint az elsősorban említett vegyületek. Az üvegmaráshoz 50 általában használt többi szerek, mint marónátron vagy marókáli és a savak szintén kevésbbé alkalmasak az utóma­rás céljaira. Különösen jó homályosítást kapunk, 55 ha a következő eljárást alkalmazzuk: 1. A körtét megmossuk legalkalmasab­ban erősen higított ammoniumbifluorid­dal (NH4HF2) mintegy 5—15%-os oldatá­ban (kereken 450 gr ammoniumbifluorid 60 4'4 liter vízre). Ennek a mosásnak, habár a mosóoldatban van is valamelyes maró­anyag, még nincs gyakorlatilag számí­tásba vehető maró hatása. 2. A körtét azután tiszta vízzel utána- 65 mossuk. 3. Ezekután elvégezhető az előmarás. Ha erre a célra a lent megadott maró­szert alkalmazzuk, akkor a fluorsav al­kalmazásánál szükséges óvintézkedéseket 70 nem szükséges megtenni. A marószer összeállítása: 84 kg ammoniumbifluorid, 30 „ víz, 24 „ nátriumbiszulfát. 75

Next

/
Thumbnails
Contents