90083. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcsövekhez, főleg Röntgentherapiai és szelepcsövekhez való izzókathóda

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90083. SZÁM. — VII/e. OSZTÁLY. Risütó'csövekhez, főleg Röntgentherapiai és szelepcsövekhez való izzókathóda. Siemens & Halske A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1925. évi iebruár hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi február hó 26-ika. A betegség fészkének besugárzására szolgáló röntgencsöveknél általában nem használnak olyan éles égetőfoltot, mint a testrészek átvilágítására szolgáló röntgen-5 csöveknél, egyrészt mert itt nincs arra szükség és másrészt mert itt az égetőfolt nagyobbítása kívánatos, hogy elkerüljék az antiikatóda égetőfoltján a bőr túlnagy mérvű felmelegedését és az ezáltal érdessé 10 válását vagy még súlyosabb megsérülé­sét. Különösen előnyösnek bizonyult a gyűrűalakú égetőfolt. Ez azért kedvezőbb, mint a köralakú, mert utóbbinál az égető­folt közepében fejlődő meleg rosszul ve-15 zethető el. A találmány értelmében, lényegileg gyűrűfelületet befedő égetőfolt elérése céljából, az izzódrót egy laposan fekvő zeg-zugvonal alakjában meghajlított drót-20 ból készült gyűrű gyanánt van kiképezve. A rajzon az új izzókatóda egy foganato­sítási példája van bemutatva, és pedig: az 1. ábrán a 2. ábra 1—1 vonala mentén vezetett metszetben és a 25 2. ábrán felülnézetben. Az ábrákon (1) jelöli az izzódrótból ki­lépő elektrónok összegyűjtésére szolgáló hengert. E henger fenekében (2) nyílás van, melyen egy (3) fémszeg van közpon-50 tosan keresztülvezetve. A (4) izzódrót ezen (3) fémszeg körül, körben, zeg-zug­vonal alakjában, úgy van vezetve, hogy az egész drót a (3) szeg hossztengelyére merőlegesen elrendezett síkban fekszik. A (4) izzódrót egyrészt az (1) gyűjtőhenger- 35 rel vezetőleg összekötött (5) drótkampóhoz és másrészt a (3) fémszeghez van erősítve. Az elektromos áramforrás ezen két tá­masztóponthoz van kapcsolva. A (4) izzó­drót, egy vagy több pontján, (6) drót- 40 támasztókkal van rögzítve, melyek elszi­getelten vannak megerősítve az (1) gyűjtő­hengerben. A leírt elrendezés más fajtájú kisütő­csövekhez, főleg szelepcsövekhez is alkal- 45 mas. Szabadalmi igények: 3. Kisütőosövekhez vaíó/izzókatóda, azál­tal jellemezve, hogy az izzódrót, egy a katódasugarak főirányára merőlegesen 50 fekvő síkban, zeg-zugvonal alakjában meghajlított drótból készült gyűrű gyanánt van kiképezve. 2. Az 1. pontban igényelt izzókatóda foga­natosítási alakja, jellemezve az izzó- 55 drót rögzítésére szolgáló külön, szige­telt támasztékok által. 3. Az 1. pontban igényelt izzókatóda foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az izzódróton belül és vele centri- 60 kusan, egy fémszeg van elrendezve és hogy az izzódrótot kívül, egy elek­tróngyűjtő henger veszi körül, mimel­lett a kisütőcsövet tápláló elektromos áramkör egyrészt a fémszeghez és más- 65 részt az elektróngyűjtő készülékhez van kapcsolva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest..

Next

/
Thumbnails
Contents