90064. lajstromszámú szabadalom • Eljárás impregnált vezetékek és textilzsinórok felületinek simítására és készülékek ezen eljárás foganatosítására

Megjelent 1930 . évi augusztus hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90064, SZÁM. — VII'g. OSZTÁLY. Eljárás impregnált vezetékek és textilzsinórok felületeinek simítására és készü­lékek ezen eljárás foganatosítására. Kabelfabrik und Drahtindustrie A.-G. Wien. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 28-ika. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi augusztus hó 30-ika. Ismeretes, hogy vezető- vagy textil­zsinórok külső burkolatát, amely fonadék­ból van, viaszkeverékkel, aszfalttal, para­finnal vagy máseffélékkel impregnálják, 5 hogy egyrészt a burkolat állandóságát és élettartamát növeljék és másrészt sima és fényes felületet kapjanak. Eddig az efféle zsinórokat impregnáló masszán húzták keresztül és lehűlés után 10 a kívánt felületi homogenitás és fény sze­rint többször posztóval ledörzsölték. Ezek a műveletek egyrészt hosszadalmasak ós költségesek, másrészt a burkolóréteg vas­tagsága nagyon egyenlőtlen. 15 Ezen hátrányok elkerülését célozza » jelen találmány. A találmány szerint az, impregnálandó és erős fénnyel felruházandó zsinórt az impregnáló masszával telt üstön való át,-20 húzása után még melegen centrifugáljuk, hogy a fölös impregnáló masszát eltávo­lítsuk és ezután azt nagyoló járaton vezet jiik keresztül, amely a már megmereve­det masszát a felületen egyenletesen el 25 osztja ós erősen a zsinór hézagaiba szo­rítja ós végül a zsinórt simító járaton ve. zetjiik át, amely annak felületét simára és fényessé teszi. A mellékelt rajzon az eljárás fogana-30 tosításához való berendezés van példa­képen feltüntetve éspedig az 1. ábra a centrifugáló járatot tünteti fel függélyes metszetben, a 2. ábra pedig felülnézetben, a 35 3. ábra a nagyító járatot mutatja elöl­nézetben, a 4. ábra pedig felülnézetben, az 5, ábra a simító járatot tünteti fel füg­gélyes metszetben, a 6. ábra pedig felülnézetben. 40 Az 1. és 2. ábra szerinti centrifugáló járat áll a lefelé bővülő tölcséralakú (d) rótorból, amely a (c) csapágycsészében a (b) golyós csapágyon van agyazva ós az (a) szíj tárcsát hordja. Alsó végén a (d) 45 tölcsér belső falán az (e) vezetőhüvelyt hordja, amely a (2) zsinórt excentrikusan vezeti. Ha már most a centrifugáló járat forog, úgy a zsinórra az excentrikus vezetés 50 folytán a centrifugáló erő hat, amely a fölös masszát kiűzi. A centrifugáló járat forgási sebességé­nek beállításával, valamint az impregnáló massza viszkozitásának megválasztásával 55 módunkban áll a zsinór burkolatának tet­szés szerinti átitatását és minden kívánt rétegvastagságot létesíteni. Az így kezelt vezetőhuzalt vagy más­effélét ezután az impregnáló massza minő- 60 ségének és a munkahelységben uralkodó hőmérsékletnek megfelelően természetes vagy mesterséges úton lehűtjük és azután nagyoló járaton vezetjük azt keresztül. A nagyoló járat (3. és 4. ábra) kiképzése 65 a következő: Az (al, bl, cl) csapágyrészeken forgó szíjtárcsaszerűen kiképezett (dl) rész és a beállítható és a (hl) csavaranyával rög­zíthető (gl) vezetőhüvely között, amely a 70 (dl) szíjtárcsaszerű résszel az (el) bádog­köpeny útján szilárdan összekötött (fi) gyűrűben van ágyazva, diagonálisan az (il) huzalok vannak (kl) húzórúgók közbeiktatása mellett kifeszítve, amely 75-huzalok (sl) keresztezési pontjukon mint­egy mozgó kalibert alkotnak, amelyen a kezelendő zsinórt átvezetjük. A (gl) ve-

Next

/
Thumbnails
Contents