90008. lajstromszámú szabadalom • Tüzelő berendezés poralakú tüzelő anyagokhoz

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 90008. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Tüzelő berendezés poralakú tüzelő anyaghoz. Bergman Lars Hugó mérnök Chicago. & bejelentés napja 1921. évi január hó 12-ike. É. A.E. Á.-beli elsőbbsége 1915. évi julius hó 16-ika. A találmány poralakú tüzelőanyag szá­mára való tüzelő berendezésre vonatkozik. Ezeknél a tüzelő berendezéseknél, amei­lyek kazánoknál, égető kemencéknél és 5 másefféléknél alkalmazást találnak, nyo­míás alatt álló levegőt használnak, amely a tüzelőanyag szétporlasztására, a tüzelő­anyagnak a tüzelőtérbe való szállítására és lehetőleg tökéletes égés elérésére szolgál. 10 A találmány tárgyát tevő berendezés jel­lemző sajátsága abban áll, hogy a levegőt csupán egyetlen forrás szolgáltatja, mí­mel lett a bevezetett levegő magában a tü­zielő berendezésben megoszlik, úgyhogy 15 annak egyik része kizárólag a tüzelőanyag szétporlasztására és tovamozgatására, míg másik része a tüzelőanyag elégetésére szolgál. A találmány tárgyát tevő tüzelő beren-20 dezés feltüntetett kiviteli alakjánál az el­égéshez szükséges levegő ,amia vezeték kö­rül áramlik, amelyen át a tüzelőanyag tovaszállítása történik és ugyanezen veze­tékbe bocsátjuk a tüzelőanyag szétporlasz-25 tására szolgáló levegőt is. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a berendezést hosszmetszetbein szemlélteti. A 2. ábra a berendezés kibocsátó végének 30 metszete. A 3. ábra a kibocsátó vég elölnézete. A 4. ábra a berendezés egy másik kiviteli alakját ugyancsak hosszmetszetben ábrá­zolja. Az 35 5. és 6. ábrák -ezen kiviteli alak torkolat­végének vízszintes metszetei különböző helyzetekben. A porított tüzelőanyag az (a) csövön át a serlegalakú (b) csőtoldatba hull. A 40 tüzelőanyag hozzávezetése tetszőleges mó­don történhet. A tüzelőanyag a (b) cső­toldatból a ^kc) tölcséren át a belső (d) csőbe jut A (d) cső alakja és belső mé­retei úgy vaninak megválasztva, hogy az a tüzelőanyag továbbmozgásáva 1 szemben 45 a lehetséges legkisebb ellenállást fejti ki. A (d) cső szabad keresztmetszete a tü­zelőanyag belépési helyéin a (c) tölcsér beiktatása folytán valamivel kisebb és így a levegő sebessége ezen a helyein meg- 50 felelően fokozódik, aminek íaz a következ­ménye, hogy a levegő a tüzelőanyagot a (c) tölcsérből kiszívja és sugárszivattyú módjára magával viszi. A (d) csövet a na­gyobb átmérőjű (e) cső veszi körül. Az 55 (e) cső a (c) tölcséren túlnyúl és a (b) csőtoldattal előnyösen egy darabban van ontva Az (e) cső felső végével az (f) légvezetőkhöz csatlakozik. A belső (d) cső a külső (e) csőben 60 tetszőleges módon alátámasztható. A fel­tüntetett kiviteli alaknál erre a célra a (g) talp és néhány (h) támasztó csavar szolgál. A külső (e) cső azon helyen, ahol a 65 (c) tölcsért körül: veszi, (i) kamrává van kibővítve. Ezen kamra űrtartalma valami­vel nagyobb, mint aminőnek a szükséges levegő mennyiség átbocsátása miatt lennie kellene. A levegő házzá vezetésében 70 tehát késedelem nem; következhetik be és a levegő mennyiség csökkenése is ki van zárva. Nem feltétlenül szükséges, hogy az (i) kamra a feltüntetett módon csati a* kőzzék az (f) légvezetékhez. Hasonlóképen 75 nem feltétlenül szükséges,, hogy a lángzó vége meghatároz ott szög al att csatl akozzék a bevezetési csőhöz. Ezek a részletek a különböző berendezéseknél különböző mó­dón képezhetők ki. 80

Next

/
Thumbnails
Contents