90003. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagyfrekvenciájú áramokkal való jelzésre

Megjelent 193Q . évi augusztus hó 16 -án . i!> MAGYAR KIRÁLYI S^Bft^SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 90003. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY Eljárás és berendezés nagyfrekvenciájú áramokkal való jelzésre. Western Electric Company Limited London. A bejelentés napja 1916. évi december hó 9-ike. Északamerikai elsőbbsége 1915. évi november hó 29-ike. A találmány tárgya eljárás és berende­zés olyan nagy frekvenciájú rezgések fel­vételére, amelyek kis frekvenciájú jelek­nek, mint például a beszéd által okozott 5 rezgéseknek megfelelően módosíttattak. Drótnélküli jeladásnál a felvett jelzések rendkívül gyenge volta nagy mértékben kívánatossá teszi, hogy az átalakító be­rendezésben létesített hatás erősíttessék. 10 A drótnélküli táviratozásnál ez aránylag egyszerűen foganatosítható, minthogy itt az a fő dolog, hogy jelzést kapjunk és ke­vésbbé kell tekintettel lenni a fellépő tor­zításra. Drótnélküli távbeszélésnél azon-15 ban, ahol a nagy frekvenciájú vivő hul­lámok a beszéd által előidézett, átviendő jelek szerint módosíttatnak, a feladat sok­kal nehezebb, minthogy az átalakított je­lek érthetősége a vivő hullámok módosu-20 lásainak tökéletes visszaadásától függ. Ezen körülmény folytán a torzítást a le­hető legkisebb mértéken kell tartani. A találmány tárgyát tevő erősítő eljá­rás azon alapszik, hogy a jelvevő állomá-25 son helyi rezgéseket idézünk elő, amelyek a felfogott rezgésekkel kombináltatnak, úgyhogy a jelző készülékben sokkal erő­sebb hatás létesül, mint aminőt a felfogott rezgések maguk létesítenének. 30 A drótnélküli táviratozásnál a jelek felvételének egyik, e téren már általáno­san ismeretes módja a heterodin módszer, amely lényegileg abban áll, hogy a gyenge jelzési rezgéseket felfogják és helyileg 35 gerjesztett, kissé eltérő frekvenciájú rez­gésekkel kombinálják. Ilymó'don olyan lökések keletkeznek, amelyek frekven­ciája a felvett és a helyileg gerjesztett rezgések frekvenciái között fennálló kü-40 lönbséggel egyenlő. Ez a különbség úgy van beállítva, hogy a hallható rezgési ha­tárok között feküdjön és ezen frekvenciájú lökésnek megfelelő jel távbeszélőhallga­tóban hallható. Ezen jel magassága azon- . ban egyáltalán nem függ az átvitt hul- 45» •lám alakjától, hanem kizárólag azon frek­venciakülönbségtől, amely az átvitt nagy frekvenciájú rezgések és a helyileg ger­jesztett rezgések között van. Ez az eljárás távirati jelzésre ugyan jól 50 alkalmazható, de távbeszélő jelzésre nem alkalmas. Azt találtuk azonban, hogy olyan helyi rezgések gerjesztése által, amelyek frekvenciája a vivő rezgések frekvenciájával egyenlő, valamint ezen 55 rezgéseknek a felvett nagy frekvenciájú rezgésekkel való kombinálása útján oly rezgések foghatók fel, amelyek a beszéd szerint módosultak és az átalakított eredő jelzések, a hallgatóban nagy mértékben 60 erősíttetnek. A találmány tárgyát az alábbiakban a mellékelt rajz kapcsán részletesen ismer­tetjük, amelyen az 1. ábra a találmány tárgyát tevő jelvevő 65 állomásnak egy kiviteli alakját tünteti­fel. A 2. ábra olyan módosított kiviteli alakot szemléltet, amelynél a jelvevő áramkör maga szolgál a helyi rezgések gerjeszté- 7(> sére. A 3. ábra olyan áramkörelrendezést ábrá­zol, amelynél a felvett rezgések először erősíttetnek, azután pedig olyan helyi, rezgésekkel kombináltatnak, amelyek 75 frekvenciája a vivő rezgések frekvenciá­jával egyenlő. A 4. ábra a 3. ábra további módosítását mutatja. A rajzban (10) a jel vevő antenna, amely- 8®

Next

/
Thumbnails
Contents