89988. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folytonos üvegszalag gyártására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI J^^J^E SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89988. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Berendezés folytonos üvegszalag gyártására. Pilking-ton Brothers Ltd. Liverpool. A bejelentés napja 1924. évi október hó 1-je. Angolországi elsőbbsége 1923. évi november hó 7-ike. A találmány tárgyát berendezés képezi folytonos szalagnak egy tartályban meg­ömlesztett állapotban lévő üvegből való előállítására és az eddigi ily berendező-5 sekkel szemben azáltal tüiiiik ki, hogy teljesen sima és hibátlan szalagok előállí­tását teszi lehetővé. Eddig a folytonos üvegszalagok úgy készültek, hogy a megömlesztett üveg az 10 ezt tartalmazó tartályból ennek kibocsátó nyílásán vagy ehhez csatlakozó vezetéken át kiömlött és akként bocsáttatott a hen­gerlő készülék felé, hogy ez előtt egy tó­csává gyűlt össze, melyet a hengerlő ké­lő szülék magába húzott. Az ily berendezé­seknél kitűnt, hogy az üveg a tócsa szé­lein jobban hül ki, mint a tócsának fő­üvegtömege, még pedig oly mértékben, hogy ezáltal az üvegnek a hengerlés 20 utáni minősége és simasága károsan be­folyásoltatik. A találmány szerint már most ezt a hátrányt azáltal szüntetjük be, hogy a tócsaszéleik túlságos lehűlésének megaka-25 dályozására oly védőfalakat alkalma­zunk, melyek a tócsa egész hosszára ki­terjedve, a hengerlő készülék befogadó nyílásáig érnek. A mellékelt rajziban a találmány tárgya 30 néhány foganatosítási alakjában van fel­tüntetve. Az 1. ábra a berendezésnek felülnézete az üveget kibocsátó vezeték tetejének eltá­volítása mellett. A 35 2. ábra az 1. ábra közepén átmenő füg­gélyes metszet. A 3. ábra metszet az 1. ábrának A—A vo­nala szerint. A 4. ábra egy másik foganatosítási alak-40 nak a 2. ábrához hasonló metszete. Az 5. ábra egy további foganatosítási alak­nak a 3. ábráéhoz hasonló metszete. Az (i) henger a végnélküli lánc mód­jára működő (2) asztallal együtt a hen­gerlő készüléket képezi, amikor is a tet- 45 szőleges ismert szerkezetű asztalnak csak sík, működő része van a rajzban Teltün­tetve. A vezeték, mely az üveget az ol­vasztó tartályból vagy máshonnan a hengerlő készülék felé vezeti, a (3) tető- 50' bői, (2. ábra), a (4) fenékből, valamint az (5) falakból áll és az üveget a (7) száj­nyílásnál bocsátja ki. A megömlesztett (8) üveg a vezetéken át kiömölve a he)n­gerlő készüléknek alsó elemét képező (2) 55-asztalon a (9) tócsává gyűlik össze, mely­ből az összefüggő (10) szalag hengerel­tetik. A (9) tócsát a találmány szerint a (11) falak övezik és tartják össze, melyek az 60" 1., 2. és 3. ábrában feltüntetett foganato­sítási alakoknál a vezeték (7) szájnyílá­sától a hengerlő készüléknek működő ré­széig terjednek. Ezenkívül a (11) falak­nak, illetve ezen falaknak a tócsával 65 érintkező részének magas hőmérsékleten való tartására egy külön fűtőberendezés van alkalmazva, mely a feltüntetett pél­dában a (12) gázcsapokból és az ezeken át fűtő gázokkal táplált (13) fűtő csator- 70' nákból áll. Az 1., 2., 3., és 5. ábrában feltüntetett foganatosítási alakoknál a vezetéknek (4) feneke egészen lenyílik a (2) asztalig, míg a 4. ábránál ezen fenék bizonyos da- 75. rabbal a (2) asztal fölött végződik úgy, hogy itt a megömlesztett üveg a (7) száj­nyílástól szabad áramban ömlik az asz­talra. A fenéknek ily elhelyezése eseté­ben a (11) falak hátrafelé meg vannak 80'

Next

/
Thumbnails
Contents