89978. lajstromszámú szabadalom • Eljárás generátorgázból munka termelésére

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89978. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás generátorgázból munka termelésére. JVaamlooze Vennootschap Machinerieen en Apparaten Fabriken Utrecht. A bejelentés napja 1924. évi szeptember hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi október hó 12-ike. A generátorgázból munka termelésére szolgáló eddig ismert eljárásnál a gázt vízzel, ltb. 20° C-ra lehűtötték, hogy a gép hengere lehetőleg nagymennyiségű gene-5 rátorgázt fogadhasson be, tehát nagy tel­jesítménnyel dolgozzék. Ezt a hűtést a gáz megtisztításával kapcsolták egybe. Ezen eljárás keresztülvitele, sok esetben, pl. olyan helyeken, melyeken nagy a víz-10 hiány, vagy pedig olyan telepeknél, me­lyekben, műszaki vagy gazdasági okok­ból, a vízfogyasztást korlátozni kell, aka­dályokba ütközik. Áll ez főleg helyüket változtató (szállítható) telepekre vonatko-15 zólag, mert lehetetlen ama nagy víz­mennyiségeket, melyek ehhez a hűtéshez és tisztításhoz szükségesek, és a gáz­mennyiségnek súlyban kb. 6—25-szörösét teszik ki, járműveken magunkkal hor-20 dozni. Ezért az ilyen telepeknél a víz­hűtést léghűtéssel helyettesítették és le­küzdötték ama nagy nehézségeket, melye­ket, az előforduló hőfokviszonyok mellett a gázból a por és a kátrány eltávolítása 25 okoz, azaz a gáz tisztítására különleges beépítményeket használtak, melyek azon­ban gyakori tisztítást, ill. kicserélést igé­nyelnek, mert a por, a kátrány- és víz­gőzök kondenzátumjaival való kevere-30 dése folytán, plasztikus, erősen tapadó masszává lesz. Ezek a nehézségek termé­szetszerűen folytonos megterhelést jelen­tenek az üzemvezetés szempontjából. A jelen találmánynál már most, a gáz folytonosan könnyű tisztítása és a gép- 35 henger folytonos tisztántartása kedvéért, lemondunk arról az előnyről, melyet a gáz szokásos, nagymértékű lehűtése, a gép teljesítménye szempontjából, jelent, azaz a gázt forró állapotban vezetjük a gépbe 40 és a készüléknek elkerülhetetlen, a külső levegő áital előidézett hűtőhatását a gázra, ismert szerkezeti segédeszközök alkalma­zásával (a felület alkalmas méretezése, szigetelés stb. segélyével), annyira csök- 45 kentjük, hogy az alkalmazásra jutó gáz hőfoka lehetőleg magasabb legyen a benne foglalt bitumenes alkatrészek és vízgőz cseppfolyósodási pontjánál. Ezzel elérjük, hogy ilyen bitumenes gázalkat- 50 részek és vízgőzök kondenzátumai fel nem lépnek vagy csak igen kis mértékben lép­nek fel, tehát a por, a kátránnyal és a víz­zel, nem képezhet többé plasztikus masz­szát és száraz állapotban marad, melyben, 55 alkalmas berendezésekkel, könnyen ki­választható és eltávolítható a gázból anél­kül, hogy ezeket a berendezéseket eltöm­hetné vagy bemocskolhatná, továbbá hogy a beeresztő szelepen, a gépben és henge- g0 rében a gáz alkatrészeiből kéreg nem ra­kódik többé le. A fentemlített üzemi előnyön kívül a jelen eljárás még azzal a további előny­nyel is jár, hogy a hatásos léghűtőfelület, 65

Next

/
Thumbnails
Contents