89915. lajstromszámú szabadalom • Csapda

3Iegjelent 1930 . évi augusztus hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89915. SZÁM. — X/e. OSZTÁLY. Csapda. Mattern József géplakatos Kisláng-. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 17-ike. Kártékony állatok, különösen mezei rágcsálók fogására és irtására szolgáló csapda vaslemezből, csákoziás és sajtolás útján, tehát könnyen, gyorsan és olcsón 5 készül. Lényegét alul és felül nyitott, kúpos vagy hengeres, csőszerű fejrészhez csatlakozó vezetékben oldhatóan; rögzít­hető és rúgó hatása alatt előre pattanó villa alkotja, mely a fejrészbe alulról fel-10 felé nyomuló rágcsáló feje által felemelt fedél elmozdulása folytán felhúzott (meg­feszített) állapotából felszabadulva!, az állat testélbe hatol és azt fogva tartja. Mellékelt rajz a találmány tárgyának 15 péidaképpeni, kiviteli alakját tünteti fel, aihol az, 1. ábra a csapda csőszerű fejrészének távlati képe, a 2. ábra a villavezetékül szolgáló keret 20 axonometrikus kéipe, a 3. ábra a villát szemlélteti felül és oldal­nézetben, a 4. ábra a csapda fedelének három vetü­lete, míg az 25 5. ábra az összeállított csapdát felhú­zott (megfeszített) helyzetben oldalnézet­ben, részben metszetben láttatja, végül a íi. ábra a csapda zárt helyzetének táv­lati képe. 30 Az (a) fejrész lemezből hajlított csonka­kúp- vagy hengeridomú csőtest, amely alul és felül teljesen nyitott. H oimlokolda­lán vízszintes (b) nyílás van vágva; ezzel diametrálisan szemközt a hátoldalon pe-35 dig vízszintes (c) rés van kiképezve, ami­nek felső és alsó szegélye víziszintesien ki van hajlítva. Az (a) fejrész oldalain még (d) hasítékok vannak kivágva (1. ábra). A szalagvasból, U-alakban meghajlított (e) keret (2. ábra) két párhuzamos szár- ÍO ból és ezeket egyik (hátsó) végükön össze­kötő hídból áll. A két szár másik (meillső) végein, az, (a) fejrészhez Való erősítés cél­jából, egy-egy (f) szárny van kihajlítva, míg a két, szár felső széléből egy-egy (i) tó karom van a szárak síkjára merőlegesen^ befelé hajlítva. A híd rész felső szegélyé­nek közelében vízszintes (g) hasít,ék, kö­ziéptáján pedig (h) lyuk van vágva. A csapda (k) villája (3. ábra) szintén 50 szalagvasiból van kicsákozvB; mellső része csúcsban végződő egy vagy több (j) ág­ból áll. A villaágakat tartó mellső rész hátsó feléiben (1) lyuk van ütve, aminek anyaga (m) orrá felfelé van a villa síkjá- 55 ból hajlítva. A mellső részhez csatlakozik azután a keskenyebb (n) nyél, aminek hátsó vége (0) gyűrűvé van hajlítva. A csap dia (p) fedele (4. ábra) az (a) fej­részt borító (t) pajzsból és az (e) keretei 60' takaró (s) szárból áll, amiket a (z) nyak köt össze. A (t) pajzs és az (s) szár egy mással párhuzamos síkokba vannak haj­lítva. A (p) fedél hosszán, célszerűéin, párhuzamos bordák lehetnek, merevítés 65 céljából sajtolva. Ugyané, óéiból a (z) nyak- és (s) szárrészek két saéle merőle­gesen le is lehet hajlítva. Az (s) szár hátsó végén, az (e) keret hídjánlak felső részén vágott (g) hasitőkba való csuklós beerő- 70 sítés céljából, az (u) fül van hajlítva, ille­tőleg ebből az anyagrészből történik az (u) fül képzése. Az (s) szárrész közepe tá­ján, megfelelő helyen, még a (v) nyelv van csákozás útján kiképezve és a szár 75 síkjára merőlegesen, lefelé hajlítva. A (t) pajzs elején világosság belbocsátására az (x) kivágás is lehet készítve. A csapda összeállítása az isimíeirtetett al-

Next

/
Thumbnails
Contents