89910. lajstromszámú szabadalom • Gőzcsőtelep különböző nyomású gőzfejlesztőkkel

3Iegjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89910. SZÁM. Vc/2. OSZTÁLY. Gőzerőtelep különböző nyomású gőzfejlesztőkkel. Erste Brönner Maschínenfabriks Gesellschaft Brüim. A bejelentés napja 1924. évi január hó 30-ika. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi junius hó 5-ike. Javasolták már különböző nyomású gőzfejlesztőknek az erőgépekre való mű­ködtetését. Jelen találmány ilyen fajta telepekre vonatkozik és lényegileg abban 5 áll, hogy az erőgépek szabályozását kizá­rólag a kisnyomású gőzfejlesztők gőzével végezzük, míg a nagyobb nyomású gőz­fejlesztők gőze egyenletesen az erőgé­pekre dolgozik. A találmány továbbá a 10 telep egyes részeinek sajátságos kiképzé­sére és sajátságos összeműködésére is vo­natkozik. A rajz a találmány két foganatosítási példáját vázlatosan tünteti fel. 15 Az 1. ábra szerinti foganatosítási példá­nál (KI) a (pl) gőznyomással és ((K2) a nagyobb (p2) gőznyomással dolgozó gőz­fejlesztő, (TI) és (T2) egy kettős expan­ziójú turbina köpenyei, amelyeknek fá-20 radt gőze ismeretes módon a kondenzá­torba jut vagy fűtő gőz gyanánt haszno­síttatik, (a) és (b) elzáró és biztonsági szervek, pl. indítószelepek, amelyek gyor­san záró szelepek gyanánt lehetnek kiké­li 5 tezve, hogy adott esetben a turbinához való friss gőzbevezetést elzárhassuk és a (TI, T2) turbina megszaladását megaka­dályozzuk. A nagynyomású (K2) gőzfej lesztő és a kisebb (pl) nyomású (KI) gőz-150 fejlesztő egyidejűleg dolgoznak a (TI, T2) turbinára, mimellett a turbinát ve­zérlő szerkezet a (c) szabályozó szerv út­ján ismeretes módon csak a turbinába ömlő kisebb (pl) nyomású gőzt szabá-35 lyozza, míg a (p2) nagynyomású gőz köz­vetlenül a turbinára dolgozik. Az (a) és (b) zárószervek útján a (KI) és (K2) gőz­fejlesztőket le- és bekapcsolhatjuk, úgy­hogy adott esetben az üzemet a (KI) és 40 (K2) gőzfejlesztőknek csak egy részével vagy a (TI) és (T2) turbináknak csakegy részével tarthatjuk fenn. A kisebb (pl) nyomású (KI) gőzfejlesztő egyúttal hőtá­roló gyanánt szolgál a nagyobb (p2) nyo­mású (K2) gőzfejlesztő részére, mely cél- 45 ból az (e) töltővezeték a (d) szabályozó­szervvel van felszerelve. A 2. ábra szerinti foganatosítási példá­nál három különböző (pl, p2, p3) nyo­mású (KI, K2, K3) gőzfejlesztő van elren- 50 dezve, amelyek pl. háromszoros expan­zió jú (TI, T2, T3) turbinára dolgoznak; (h) és (i) a töltővezetékek a gőzfejlesztők tároló üzeme részére, míg (f) és (g) az ezekhez tartozó szabályozószervek, úgy- 55 hogy a (KI) gőzfejlesztő a (K2) gőzfej­lesztő hőtárolója és a (K2) gőzfejlesztő a (K3) gőzfejlesztő hőtárolója gyanánt szol­gál: (a, b, c) ismét záró és biztosító szer­vek, míg a (d) és (e) ismert szerkezetű 60 szabályozó szervek csak a kisebb (pl, p2) gőzhöz szükségesek. Adott esetben elma­radhatna a (p2) nyomású gőz (d) szabá­lyozó szerve is és csak egyetlen szabá­lyozó szerv lehet elrendezve a legkisebb 65 (pl) nyomás számára. Természetesen tetszőleges számú külön­böző nyomású gőzfejlesztő lehet elren­dezve. A (TI, T2, T3) turbinák ennél­fogva két vagy több nyomású turbinák 70 gyanánt lehetnek kiképezve, amelyeknél csak a kisebb nyomású hajtóközegbe­vezetéseket, adott esetben csak a legki­sebb nyomásút szabályozzuk. Előnyösen a legmagasabb (p3) nyo- 75 mású (K3) gőzfejlesztő kizárólag cső­rendszer vagyis legnagyobb teljesítmé­nyű gyors gőzfejlesztő gyanánt van kiké­pezve, minthogy a gőztermelésnek ez a módja a nagynyomású forrógőzüzem 80

Next

/
Thumbnails
Contents