89896. lajstromszámú szabadalom • Karbidgenerátor önműködő vízadagolóval

Megjelent 193Q. évi augusztus hó If í-án. MAGYAR KIRÁLYI ,1BÍ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89896. SZÁM. — IL/D. OSZTÁLY. Karbidgenerátor önműködő vízadagolóval. Gócsa István gépész és Borbély Mihály kovácsmester Tiszaroff. A bejelentés napja 1923. évi december hó 27-ike. Jelen találmányunk: karbidgenerátor önműködő vízadagolóval az eddig ismere­tes acetilénfejlesztőkkel szemben a kö­vetkező előnyöket biztosítja. 5 1. A generátor a gázfejlődést a fogyasz­tásnak megfelelően önműködőlég szabá­lyozza. 2. A gázfejlődés az égőkön levő elzáró­csap segítségével bármikor tökéletesen, 10 gázveszteség nélkül megszüntethető. 3. A generátor kb. 30%-kai gazdaságo­sabban működik, mint a régibb készülé­kek, amit a birtokunkban levő kísérleti modell kipróbálása után teljes határozott-15 sággal állíthatunk. Ugyanis készülékünk­nél a túlnyomást az úszótartály emelésére fordítjuk, ezáltal a gáz csak az égőknek megfelelő mértékben áramlik. 4. Uzembehelyezéshez és kezeléshez 20 szakértelem nem szükséges. A mellékelt rajzon az 1. ábra a generátor (ab) síkkal való hosszmetszetét, a 2. ábra a (cd) síkkal való hosszmetsze-25 tét, a 3. ábra az (ef) síkkal való keresztmet­szetét, a 4. ábra a (h) szelep keresztmetszetét, vé­gül az 80 5. ábra a (h) szelep nézetét ábrázolja. A készülék áll egy álló (BB1) részből és efelett a vízen úszó (MD) részből. Az alsórész két egyenlőtlen részre van osztva; a (Bl) részben van a (C) karbidkamra, 35 (t) pedig a belőle kihúzható karbidtar­tály. A karbidkamra fedele tömítéssel van ellátva és szorítócsavarral légmente­sen elzárható. A (Bl) felett van a (B) rész, a víztartó, amely a (Bl) résszel két cső által van összekötve. Ezen csövek az 40 (s) kétfuratú csap segítségével nyithatók és zárhatók, ahol (r) cső a víznek a been­gedésére, (i) pedig a fejlődő gáz elvezeté­sére szolgál. Az (r) cső alján van a (h) automata vízadagoló szelep. Az acetilén 45 a gáztérből a víz színéből kiemelkedő (k) csövön távozik az égőkhöz. Az (MD) úszó­rész közepén végighalad a (g) cső, amely­nek belsejében található az (r) átlyukasz­tott vízadagoló csövecske. Az (MD) felső- 50 rész szintén két részből áll, az (M) alól nyitott gáztartóból és a két csővel ellátott (D) póttartályból. Az (1) cső — túlságos gázfejlődésnél kiemelkedve a vízből — a gázfölöslegnek a (D) póttartályba való 55 bevezetésére szolgál. Az (n) cső pedig az úszó felsőrész leereszkedés© esetén, az (o) szilárd fémpálcika által kinyitott (p) sze­lep segítségével a (D) tartályban levő gáznak az (M) tartályba való visszabocsá- 60 tását eszközli. Az (n) cső a gáz átbocsát­hatása miatt van lyukasztva. A generátor működése: a (B) részt az (x—y) vonalig vízzel megtöltjük, amikor a lesülyedt (MD) úszórész (g) csövének 65 kiemelkedő része a (h) szelep (u) ütköző­jét lenyomva, a vizet a (Bl) alsórészben levő (t) tartályba helyezett karbidra en­gedi, mire az aeetiléngázfejlődés megin­dul az (i) csövön át az (M) tartályba, on- 70 nan pedig a (k) csövön keresztül az égők­höz. Ha a gázfejlődés nagy, az (MD) felsőrész felemelkedik, a (h) szelep elzáró­dik, ezzel a vízfolyás megszűnik. Ha a gázfejlődés tovább tart, az (1) cső a víz- 75 bői kiemelkedik és a gáz a (D) pótkam-

Next

/
Thumbnails
Contents