89883. lajstromszámú szabadalom • Csapágy, különösen vasúti járművekhez

3Ieg,jelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI jjnggfi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89883. SZÁM. — V/B. OSZTÁLY. Csapágy, különösen vasúti járművekhez. Magyar Acélárugyár IÍ.-T. és Kertész Ferenc gépészmérnök Budapest Pótszabadalom a 82780. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1924. évi szeptember hó' 22-ike. A találmány a 82780. számú törzsszaba­dalomban védett csapágy további kikép­zésére vonatkozik. Célja egyrészt a törzs­szabadalom értelmében sajtolt csapágy-5 tokban elrendezett, lényegileg félhenger­alakú keresztmetszetű csészének előnyö­sebb vezetése és a csésze könnyű kiszere­lésének biztosítása. A csésze vezetésére a találmány értelmében a csapágytok 10 belsejében, a tok és a csésze között a tok és csésze alakjához hozzásimuló kengye­leket rendezünk el, melyek a tok belső falához szilárdan hozzá vannak erősítve és melyeken a csésze vezetésre talál. 15 Ezen kengyelek egyúttal a csapágytokot előnyösen merevítik is. A kengyeleket és a csészét célszerűen együttműködő ka­paszkodó felületekkel látjuk el, így pl. a csészén nyúlványokat képezünk ki, me­lyek a kengyelek oldalfalaihoz hozzá­támaszkodnak. Ezáltal a csésze hossz­irányú elmozdulásait megakadályozzuk és egyúttal a tengelyirányú lökések fel fogásáról egyszerű módon gondoskodunk. .A A csésze egyik hosszanti élén a kengye­lekhez, vagy esetleg a tok oldalfalához szilárdan hozzáerősített nyúlványon, má­sik hosszanti élével pedig a tok falán át a tokba benyúló eltávolítható, pl. becsa­pó varolt nyúlványon fekszik fel. Utóbbi nyúlvány eltávolítása és a csapágytok megemelése után a csésze a tok alsó ré­szébe forgatható és a csapágyból könnyű szerrel kivehető. Ugyanígy történik a 85 csésze beszerelése is. A mellékelt rajz a találmány értelmé­ben kiképezett csapágynak egy fogana­tosítási alakját az 1. ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán keresztmetszetben mutatja. 40 A rajzon (1) a törzsszabadalom értel­mében lemezből sajtolt csapágytok és (2) a liordrúgó felvételére szolgáló kengyel, (3) a kocsitengely csapja és (4) a törzs­szabadalomnak megfelelően lényegileg 45 félhengeralakban kiképezett csapágy­csésze. A találmány értelmében az (1) tok belső falához az (5) merevítő kengyelek vannak hozzáerősítve, melyek felső ró- 50 szűkben a tok és a csésze keresztmetsze­téhez hozzásimulva lényegileg félkör­keresztmetszetűek, míg alsó részükben a tok oldalfelületeinek megfelelően vannak alakítva, az ábrázolt esetben tehát egye- 55 nesek (2. ábra). A (4) csésze felső oldalán a (6) nyúlványok vannak kiképezve, me­lyek az (5) kengyelek szomszédos felüle­teihez fekszenek ós ezáltal egyrészt a csésze tengelyirányú elmozdulásait meg- 60 akadályozzák, másrészt pedig a tengely­irányú lökőerőket felfogják. A csésze leesését és körülfordulását az egyik oldalon az (5) kengyelekhez vagy esetleg a tok belső falához szilárdan 65 hozáerősített (7) ütközők, a másik olda­lon pedig a tok falán át a csapágy belse­jébe behatoló (8) csavar vagy egyéb el­távolítható ütköző akadályozzák meg. Ha a csészét, melynek üzem közbeni fel- 70 függesztése ily módon biztosítva van, a kocsiba bekötött csapágyból ki akarjuk szerelni, akkor a csapágytokot kívülről annyira megemeljük, hogy a kocsitengely csapja és a csésze fellazuljanak. Ha 75 most a (8) csavart kicsavaroljuk, akkor a

Next

/
Thumbnails
Contents