89864. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék cellulosikus hártyák szárítására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁft SZABADALMI LEÍRÁS 89864. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás és készülék cellulosikus hártyák szárítására. La Cellopliane cég- Paris. A bejelentés napja 1925. évi január hó 31-ike. Franciaországi elsőbbsége 1924. évi február hó 12-ike. A jelen találmány tárgya eljárás és ké­szülék általában cellulosikus hártyák és speciálisan vizes oldatokból nyert cellu­losikus hártyák szárítására, aminők pl. 5 a cellulosikus xantalsavas nátrium-xan­tál vizes oldatából származó cellulosikus hártyák. Ismeretes, hogy cellulosikus hártyákat folytonos műveletben lehet kapni és a 10 hártyák előállításuk mértékében tekercs alakjába hozhatók, mimellett a hártya hossza valamennyi tekercsen olyan nagy lehet, aminőnek kívánjuk. Előállításuk után a cellulosikus hártyá­in kat, hogy az iparban használhatók legye­nek, meg kell szárítani. Ez a megszárítás már most a gyakorlatban nagy nehézsé­geket okoz. Ha megelégszünk azzal, hogy a. cellulosikus hártyát a levegő hatásának 20 tegyük ki, akkor az összezsugorodik (ösz­szehuzódik) miközben teljesen elveszti át­tetszőségét, összegöngyölődik és teljesen használhatatlan lesz az ipar céljaira. Ha úgy szárítjuk meg a hártyát, hogy azt 25 széleivel kifeszítjük, akkor az megrepede­zik és vagy a szárítás alatt, vagy abban a pillanatban, amikor levesszük azt, elsza­kad. Megkísérelték ezen hátrányok megszün-30 tetését olyan gépek segélyével, melyek a hártya szárítását összezsugorodásának megakadályozásával végzik azáltal, hogy azt valamennyi pontján olyan eszközök segélyével tartják, melyek anélkül, hogy 35 nagy nyomást gyakorolnának arra, csu­pán arra a célra alkalmaztatnak, hogy a hártyát merev felületekkel tartsák érint­kezésben és pedig annak mindkét felén. Ezt az eredményt ligy érték el, hogy a 40 hártyát egymáson gördülő csigák (henge­rek) egy sorozata közt vezették el, mely csigák úgy voltak elrendezve, hogy a hár­tya, egyik vagy másik oldalával, folyto­nosan érintkezésben volt a csigák vala­melyikének felületével. 45 Ez az eljárás, mely a hártya minden összezsugorodását meggátolta, nem nélkü­lözött bizonyos hátrányokat, mint pl. a hártya felületén sávok vagy repedések képződését ama, bár redukált nyomás kö- 50 vetkeztében, melyet reá a csigák gyako­roltak. A jelen találmány tárgya egy ezen hát­rányokat megszüntető hártyaszárítóeljá­rás és egy készüléket is magában foglal, 55 mely ezen eljárás foganatosítását engedi meg. Ez az eljárás a következő jellemző mo­mentumon alapszik: Megfigyeltük, hogy ha a cellulosikus hártya a szárítás köz- 60 ben folytonosan csigákon halad, anélkül, hogy folytonosan érintkezésben lenne egyik vagy másik oldalával a csigák va­lamelyikével, akkor az úgy szélességében, mint hosszúságában egyenletes összezsu- 65 gorodásnak alávetve hagyja el a szárító készüléket, mely összezsugorodásnak mér­téke a hártya ama hosszúságától függ, mely egy adott pillanatban nincs érintke­zésben egyik csigával sem, tehát a csigák- 70 nak egymástól való távolságától. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rás eszerint abban áll, hogy a cellulosikus hártya szárítását rígy végezzük, hogy azt olyan csigák sorozatán vezetjük el, me- 75 Iveknek csak az a céljuk, hogy ezt a hár­tyát vezessék, de nem gyakorolnak arra semmi nyomást, úgyhogy figyelemreméltó áttetszőségű, mindenütt tökéletesen sima maradó hártyát kapunk, mely eredeti 80

Next

/
Thumbnails
Contents