89854. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vegyületek lecsapatására izzó testen és ezen vegyülétek leválasztására

— 2 — génje ekkor redukáló hatást fejt ki és a halogenidnek karbiddá való átalakulását előidézi. Igen jó eredményeket érünk el azáltal, 5 hogy a találmány értelmében redukáló gáz gyanánt hydrogént alkalmazunk, azonban más redukáló szerekkel is dol­gozhatunk, pl. alkalifémgőzökkel. Az al­kálifémek azonban alacsony gőznyomásuk 10 folytán alacsony hőmérsékleteken nem al­kalmazhatók minden esetben. Az ismertetett eljárás értelmében min­den vegyületet lecsapathatunk izzó tes­ten, ha csak az illető vegyület positiv al-15 katrésze illó halogenidet képez és a ki­csapatandó vegyületek a reakcióhőmér­sékletnél oly képződési sebességgel bír­nak, mely nagyobb azon sebességnél, mellyel az izzó testről elpárolognak. 20 Ilyen módon pl. izzó testre lecsapatha­tunk nitrideket, foszfideket, karbidokat, boridokat, oxidokat, azonban még számos más vegyület is megnevezhető példakép­pen, így a silicidek, szelenídek stb., me-25 lyek a találmány szerinti eljárás értelmé­ben izzó testre szintén lecsapathatók. Oly testek gyanánt, amelyekre hevítés közben vegyületeket lecsapatni kívánunk, célszerűen a hosszirányban elnyúló alak-30 kai bíró testeket, mint huzalokat, szala­gokat, rudakat stb. választunk. A talál­mány szerinti eljárás különösen alkalmas vegyületeknek izzótestekre való lecsapa­tcis^rci. jjö Azon izzótestek, amelyekre a találmány szerinti eljárás segítségével vegyületeket lecsapatunk, használhatók izzószálak gya­nánt, pl. izzó kathódák gyanánt ther­mionos berendezések számára, amilyenek 40 az áramegyengetők, röntgencsövek, fel­fogó lámpák, leadó lámpák és a távirá­szat és távbeszélés számára való vagy ha­sonló célokra szolgáló erősbítők. A találmány szerinti eljárást a rajzok 45 kapcsán, melyek az eljárás foganatosítá­sára szolgáló berendezést vázlatosan tün­tetik fel, fogjuk részletesebben és példa­képpen elmagyarázni. Az 1. ábra oly berendezésen át vett hossz-50 metszet, melynek segítségével az eljárás foganatosítható azon esetekben, amelyek­ben csak egy illó vegyület lép fel. A 2. ábra oly berendezés távlati képe, mely alkalmazható azon esetekben, ame-55 lyekben két illó vegyület lép fel. A 3. ábra azon berendezés távlati képe, mely használható mindazon esetekben, amelyekben redukáló gáz alkalmazása nem szükséges. Az 1. ábra szerinti berendezés pl. kivá- 6( lóan alkalmas nitridek előállítására. Ezen esetben az (1) csövön át nitrogén és hydro­gén keverékét vezetjük. A iiitrogéntarta­lom pl. 30% és 50% között változhat, ám­bár a kívánt reakció, ha kisebb sebesség- 61 gel is, már akkor is beáll, ha a nitrogén­tartalom jóval kisebb, pl. 1%. A gázkeverék a (2) edényen át áramol, amelyben erősen lehűttetik azáltal, hogy ezen edény folyékony levegővel megtol- 71 tött (3) edény által van körülvéve. Az ilyen módon a vízgőztől és más szennye­zésektől megszabadított keverék ezután a (4) csövön át az (5) edénybe áramol, amelyben a (6) anyag foglal helyet. 7 Ha zirkonnitridet kívánunk lecsapatni, ilyen anyag gyanánt pl. zirkon-kloridot veszünk és az (5) edényt oly hőmérsékle­ten tartjuk, hogy a klorid elégséges mér­tékben párologjon el. 8 Az (5) edényből a zirkonkloridgőzt tar­talmazó gázkeverék a (7) csövön át a (8) edénybe áramol, melyen belül a (7) cső számos nyílással van ellátva, rigyhogy a keverék a (7) csőből izzó testen, pl. (12) 8 huzalon át áramol a (13) csövön levő meg­felelő nyílásokhoz. Ügy a (7) cső, mint a (8) edény oly hő­mérséketen tartandó, amelynél a zirkon­klorid gőzalakban marad meg. Az (5) és g (8) edények, valamint a (7) cső pl. meg­közelítőleg 150—300° C hőmérsékletre he­víthetek. A (8) edényt felül a pl. üvegből való (9) dugasz, amelybe a (10) és (11) áramhozzá- g vezetőhuzalok vannak beforrasztva, lég­tömítően zárja el. A (12) huzal pl. kis csavarok segélyével vezetőileg van a (10) és (11) huzalokkal összekötve és ezáltal elektromos úton az alkalmas hőmérsék- \ ietre hozható. Ezen hőmérséklet célszerűen kb. 1800° C. Már 1000° C hőmérsékletnél azonban a huzalon zirkonnitridréteg képződik, ámbár jóval lassabban, mint magasabb \ hőmérsékleten. Egyáltalában azt találjuk, hogy a re­akciósebesség emelkedő hőmérséklettel növekedik. A hőmérsékletet azonban túl­ságosan növelni nem szabad, mert ekkor 1 a nitrid lerakódása a huzalon oly gyorsan megy végbe, hogy nem kapunk jól össze­függő réteget. Általában nem kívánatos a hőmérséklet megnövelése kb. 2000° C-on túl. 1

Next

/
Thumbnails
Contents