89854. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vegyületek lecsapatására izzó testen és ezen vegyülétek leválasztására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89854. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás vegyületek lecsapatására izzó testen és ezen vegyületek leválasztására. N. V. Philips' Gloeilampenfabriekeii Eindhoven, A bejelentés napja 1924. évi julius hó 30-ika. Hollandiai elsőbbsége 1923. évi október hó 11-ike. A találmány vegyületeknek izzó testen való lecsapatására és ezen vegyületeknek leválasztására szolgáló eljárásra vonat­kozik. 5 A találmány szerinti eljárás értelmé­ben az izzó testet oly atmospherában he­vítjük fel, mely a lecsapatandó vegyület positiv alkatrészének egy vagy több illó halogenidjéből, a vegyületek negatív al-10 katrészeiből álló vagy ezen negatív alkat­részeket tartalmazó gázokból vagy gőzök­ből és esetleg egy redukáló gázból vagy redukáló gőzből áll vagy pedig a hevítést oly atmospherában eszközöljük, mely az 15 említett halogenideknek a negatív alkat­részeket tartalmazó anyagokkal képezett egy vagy több illó vegyületéből és esetleg redukáló gázból vagy redukáló gőzből áll. A lecsapatandó vegyületeknek továbbá a 0 reakcióhőmérsékletnél oly képződési se­bességgel kell bírniok, mely nagyobb azon sebességnél, mellyel azok az izzó testről elpárolognak. A találmány szerinti eljárás foganato-5 sítása céljából pl. oly gázáramot, mely redukáló gáznak a kicsapatandó vegyület negatív alkatrészéből álló gázzal való ke­verékéből áll, az illető vegyület positiv alkatrészének illó halogenidje felett ve-0 zethetjük el oly hőmérsékleten, melynél a halogenid észlelhető gőznyomással bír, ezután pedig a most már ezen halogeni­det is tartalmazó gázáramot izzó fémhu­zal felett áramoltathatjuk tova. Ha a 5 fémhuzal hőmérséklete eléggé magas, a halogenid átalakul és annak positiv al­katrésze a lecsapatandó vegyület negativ alkatrészéből álló gázzal egyesül, a halo­gén pedig az esetleg jelenlévő redukáló gázzal reagál. Miután ezen reakciók 40 csakis magas hőmérsékleten mennek végbe, az izzó testnek különösen a felüle­tén játszódnak le és ennélfogva az izzó test iiyen módon a kívánt vegyület réte­gével vonatik be. 45 A képezendő vegyület negatív alkatré­széből álló gáz vagy gőz helyett az ezen negativ alkatrészt tartalmazó vegyületet alkalmazhatjuk. Ha pl. izzó testre phos­phidot kívánunk lecsapatni, ezen célból 50 l'oszforpentakloridot alkalmazhatunk. Ahelyett, hogy az izzó testet oly atmos­pherában hevítenők fel, mely egy vagy több illó halogenid, a képezendő vegyüle­tek negativ alkatrészét tartalmazó egy 55 vagy több gáz vagy gőz és esetleg egy redukáló gáz keverékéből áll, oly atmos­plierából is kiindulhatunk, mely az illó halogenideknek a képezendő vegyület ne­gativ alkatrészét tartalmazó anyagokkal 60 való egy vagy több vegyületéből, vala­mint esetleg szintén egy redukáló gázból vagy gőzből áll. Nem mindig szükséges redukáló gáz alkalmazása. Ezen eset fenn­forog azon halogenideknél, melyek már 65 az izzó test hőmérsékletének befolyása alatt dissociálnak; számos halogenid azonban csak redukáló gáz jelenlétében reagál. Azon eset is beállhat, hogy a ne­gativ alkatrészt tartalmazó anyag redu- 70 káló tulajdonságú és ennél fogva külön redukáló gáz alkalmazása szükségtelen. Ezen eset fennforog pl., ha karbidot kívá­nunk előállítani és szenet tartalmazó ve­gyület gyanánt valamilyen szénhydro- 75 gént választunk. A szénhydrogén hydro-

Next

/
Thumbnails
Contents