89843. lajstromszámú szabadalom • Vízelválasztó készülék

Megjelent 193Q. évi augusztus lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89843. SZÁM. — Y/b. OSZTÁLY. Vízleválasztókészülék. Alex. Friedmann cég" Wien. A bejelentés napja 1923. é\i október hó 16-ika. Ausztriai elsőbbsége 1922. évi október hó 17-ike. Vasúti kocsik gőzfűtésénél gyakran elő­fordul, hogy aránylag szűk keresztmet­szettel bíró fúvókák, különösen ha azok víztelenítőkészülékeknél vannak alkal­mazva, hideg időjárásnál a kondenzvíz odafagyása által befagynak. A fúvóka keresztmetszetének növelése által a be­fagyás veszélyét csökkenthetnők, ez azon­ban egyidejűleg a szükséges sugársebes­ség meg nem engedhető csökkentésével volna összekötve. A jelen találmány szerint már most a szükséges szűk sugárkeresztmetszetet lé­tesíthetjük, mimellett a készülék valóban legszűkebb keresztmetszete nagyobb, mint a gőzsugár keresztüláramlásakor képződő legszűkebb sugárkeresztmetszet, fúvóka­falat pedig nem alkalmazunk, úgyhogy a kondenzvíz lefolyása számára kedvezőbb viszonyokat teremtettünk, még igen hi­deg időjárás esetére is. A találmány ab­ban áll, hogy a készülék megfelelő kikép­zése, pl. az átáramlási keresztmetszetnek élesélű szűkítése által az átáramló sugár­nak összehúzódását létesítjük, ami telje­sen úgy működik, mint egy fúvóka. A csatolt rajzon a találmány tárgyá­nak néhány példaképpen vett foganatosí­tási alakja van feltüntetve. Az 1. ábrán (a)-val a gőzt és kondenz­vizet vezető vezeték, (b)-vel a szabadba vezető viztelenítőcső, (c)-vel a víztől meg­szabadított gőzt továbbvezető vezeték és (d)-vel az (a) csö tengelyére merőlegesen elrendezett vékony fal van jelölve, mely (e)-nél egy éleséiű lyukkal bír. A berendezés működési módja a következő: Az (a) csövön keresztüláramló gőz­részecskek áramlási vonalai vagy pályái az itt előforduló sebességeknél az (a) cső 40 tengelyével párhuzamosak. A (d) fal előtt torlódás áll be, az áramlási vonalak az (a) cső falától elválnak (2. ábra) és az (e) lyukon az (a) cső tengelyéhez képest ferde irányban keresztüllépnek, úgy- 45 hogy az (e) lyukból kilépett gőzsugárnak első rösze konvergens és a valóban leg­szűkebb sugárkeresztmetszet az (e) lyuk­nál kisebb. Ezen összehúzódást (kontrak­ciót) az (e)-nél lévő éles él a keresztmet- 50 szetváltozásnak hirtelenségével össze­köttetésben idézi elő. (Lásd Stodola A. „A gőzturbinák" című műve 4. kiadásá­nak 81., 85., 86. és 87. oldalát.) Ezen kon­vergáló részben a gőznyomás részben se- 55. bességgé alakul át. A legszűkebb kereszt­metszet mögött a sugár ismét kiszólesbe­dik; ennek megfelelően a (c) csőbe való á(menet a keresztmetszet fokozatos bővü­lésével van kiképezve. A legszűkebb ke- 60-resztmetszet, azaz a legnagyobb sebesség helyén uralkodik a legkisebb nyomás. Azáltal tehát, hogy ezen, összehúzódás ál­tal keletkezett sugár szabad, vagyis nin­csen fúvókafal által körülvéve, elérjük 65 azt, hogy a legszűkebb hely csekély nyo­mása a (b) térnek átadódik, úgyhogy gőz a szabadba nem áramlik ki. A sugár az összehúzódásban kifejezésre jutó konver­genciája folytán az (a) vezetékből a (c) 70 vezetékbe ugrik át anélkül, hogy ezen célból egy csőalakú fúvókát kellene al­kalmazni. Emellett a berendezésnek elő­nyére szolgál még ama körülmény, hogy a (d) falban levő (e) lyuk nagyobb lehet, 75. mint egy esetleg alkalmazott csőalakú fúvóka legszűkebb keresztmetszete. A gőzsugár által magával vitt víz, súly-q

Next

/
Thumbnails
Contents