89826. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vetőmagvaknak szemenként való vetésére

Megjelent 193Q. évi aiij3ra<ztus hó 16-án. MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89826. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Berendezés vetőmagvaknak szemenként való vetésére. Deutsche Werke A.-G. Berlin-Wilmersdorf. A bejelentés napja 1924. évi április hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi április hó 13-ika. A találmány tárgya vető berendezés, amely az egyes magvakat ugyanazon ve­tési sorban egymástól egyenlő távolság­ban veti e,l. A mellékeit rajzon a találmány tár­gyát tevő berendezés két kiviteli alakja példaképpen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a berendezés függélyes közép hosszmetszete. A 2. ábra annak harántmetszete. A 3. és 4. ábra a vető berendezés egy részének nagyobb léptékű hossz- és haránt­metszete. Az 5. és 6. ábra egy másik magt'ajta szá­mára való kiviteli alakot szemléltet. A feltüntetett vető berendezés magá­ban vagy kisebb-nagyobb számban isme­retes, szerkezetű és ezért a rajzon fel nem tüntetett kocsi alvázra szerelhető, hogy a bevetendő talajon a szokásos módon tovai­mozgatható legyen. A találmány szempontjából nem fontos, vájjon a vető berendezés, úgy amint az a rajzon fel van tüntetve, közvetlenül a talaj, fölött vezethető tova, hogy a vetés.; magvak számára lehetőleg kicsiny ejtési magasságot érjünk el, vagy pedig, ha a vető berendezés, a talaj, fölött magasabban van elrendezve, mikor is a magvak ismer retes szerkezetű szállító alkatrészekbe jut­nak, amelyek a magvakat kényszerpályán egészen a talajig vezetik. Az (1) rekeszes kerék a (2) tengelyem ül és azt a (3, 4) félrészekből ól ló dob veszi körül. Az (1) kerék a (3, 4) dobban foroghat. Az említett rekeszes kerék az (5) korongból áll, amelynek kerületi ré­szén egyenlő távolságokban (6) válaszfa­lak, illetve lapátok vannak elhelyezve. A (6) lapátok alakja, nagysága és osztása a vetőmagvaktól függ. Egymástól alak és nagyság tekintetében nagy mértékben el­térő vetőmagvak esetén különböző rekeszes kerekeket kell használni, amelyeket kir cseréibe,tőén rendezünk el. 45 A 3. és 4. ábrában feltüntetett kiviteli alak hosszúkás magvak, az 5. és 6. áb­rában feltüntetett kiviteli alak pedig kerek magvak vetésére, szolgál. A (6) lapátok fontos jellemző saját-- 50 sága, hogy végükön áthajlítotit rész van, amelynek olyan az alakja, hogy a lapát közel függélyes helyzetben csupán egy ma­got tarlliat meg. A (6) lapátok szabad vé­gükön a (7) gyűrűvel vannak elzárva. Ezek 55 a lapátok tehát; tengelyirányban el v a ív­nak zárva és sugárirányban azokat a szor rosan fölöttük fekvő tiokköpeny födi, be­felé azonban nyitottak. A vető kerék ke­rületével központosán íveltj (8) zárófal a 60 tokhoz van erősítve, és olyképpen van ala­kítva, hogy bizonyos számú rekeszt a ke­rék belseje és a tok kerülete felé elzár. Az (5) korong és a (7) gyűrű külső kerüí­letükön úgy vannak alakítva, hogy a lapá- 65 tok szélessége, és ezzel együtt a rekeszek szabad nyílása a kerület felé szűkül. Vetésnél a vető gépet a (Pl) nyíl irá­nyában mozgatjuk tova, mikor iis az (1) re­keszes kerék a (P2) nyíl irányában forog. 70 A tok, illetve, a rekeszes kerék belsejébe a rajzon fel nem tüntetiett bevezetp nyí­láson át a magvakat oly mennyiségben vezetjük be, hogy azok a szakadozott, vonat­lakkal megrajzolt (a) szög terjedelmén ber 75 lül levő teret megtöltik, amint az az 1. áb­rában szemléltetve van. A (8) záró fallal már nem fedett rekeszek, amelyek télhát a (b) szög terjedelmén belül fekszenek, emellett magvakkal miegtjelnek. Ezek a 80

Next

/
Thumbnails
Contents