89813. lajstromszámú szabadalom • Eljárás árúk plattírozására

Megjelent 193Q . évi augusztus hó 16 -án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS ,89813. SZÁM. — XYI/e. OSZTÁLY. Eljárás árúk plattirozására. Kirschner Félix igazgató és Hess József mérnök Wien. A bejelentés napja 1924. évi október hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi augusztus hó 15-ike. A találmány tárgya eljárás minden­nemű áru plattirozására, melynek lényege abban áll, hogy az áru alapféme előbb egy alkalikus fürdőben előgalvanizálta-5 tik, azután egy savas fürdőben készre galvanizáltatik s végül az így létesített galvanikus bevonatok az árura ráömlesz­tetnek. Kitűnt, hogy ilyen módon igen értékes 0 plattirozásokat létesíhetünk, mert a kom­binált galvanikus bevonat sajátos szer­kezete a ráömlesztéssel eszközölt nemesí­tésnél sok tekintetben meglepő előnyöket nyújt. 5 A következőkben a találmányt oly példa kapcsán ismertetjük, melynél a ta­lálmány szerint kombinált galvanikus ón­bevonato't frissítőanyagok közreműködé­sével az alapíémre (vasbádog) ráömleszt-0 jük s azután mesterséges hűtéssel meg­dermesztjük. A bádoglemezt ismert módon tisztítjuk, zsírtalanítjuk és pácoljuk. Az így előké­szített lemezt előbb alkalikus fürdőben 15 vékony ónbevonattal látjuk el, vízzel le­öblítjük és savas ón,fürdőben a kívánt vastagságú ónbevonattal látjuk el. A készre ónozott lemezt vízzel leöblítjük, frissítőanyagokkal kezeljük, a kombinált 10 ónbevonatot a frissítőanyag közreműkö­désével az alapfémre ráömlesztjük és ez­után mesterséges hűtéssel megdermesztjük. A kombinált galvanikus bevonat külö­nösen előnyös hatásait érhetjük el akkor, 15 ha a fényes vasbádogot előbb olyan alka­likus fürdőben ónozzuk, mely az ónt négy­értékű alakban tartalmazza s a készre ónozást olyan savas fürdőben eszközöl­jük, melyben az ón kétértékű. Az ezen eljárás szerint létesített bevo- 40 natok metallurgiai szempontból értékes szerkezettel s teljesen sima, tükörfényes, pórus- és gyöngymentes felülettel bírnak. A jelen eljárás a találmány keretén bellii minden alkalmas fémmel vagy ötvö- 45 zettel foganatosítható. Így pl. az eljárás szerint olyan ötvözetbevonatokat létesít­hetünk, melyek a fényes alapfémre alka­likus fürdőben leválasztott ónból és erre savasfürdőben leválasztott cinkből, ólom- 50 ból stb. állnak. Szabadalmi igények: 1. Eljárás áruk plattirozására, melyet az jellemez, hogy az áru fényes alapfémét előbb alkalikus fürdőben előgalvani- 55 záljuk, azután savas fürdőben készre galvanizáljuk, mire a bevonatokat az árura ráömlesztjük. 2. Az 1. alatti eljárás kiviteli módja, me­lyet az jellemez, hogy a tiszta alap 60 fémet alkalikus fürdőbe előgalvani záljuk, savajsfürdőbe készregalvanizál juk, e bevonatokat az árura ráömleszt­jük és mesterséges hűtés révén meg­dermesztjük. 65 8. Az 1. és 2. alatti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy az áru tiszta alapfémét előbb alkalikus fürdőben előgalvanizáljuk, savasfürdőben készre­galvanizáljuk, e bevonatokat frissítő- 70 közegek közrehatásával az árura rá­ömlesztjük és mesterséges hűtéssel megdermesztjük. 4. Az 1—3. alatti eljárás kiviteli módja, melyet az jellemez, hogy fényes vas- 75 bádogot alkalikus fürdőben előóno-

Next

/
Thumbnails
Contents