89784. lajstromszámú szabadalom • Eljárás könnyen kimosható amorf-kovasav előállítására

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 89784. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás könnyen kimosható amorikovasav előállítására. Elebtro Osmose A.-G. (Gráf Schwerin Ges.) Berlin. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 19-ike. Amorf kovavasat tudavalevőleg alkáli­silikátoldatokhól savakkal, mint pl. hígí­tott kénsavval (H2SO4), sósavval (HC.1) stb. való kicsapatással állítanak elő Az 5 ezen módszerek szerint kapott csapadékok nyálkás konzistenciát mutatnak, aminek folytán szívókban vagy szűrősajtókban történő kimosásuk rendkívül megvan ne­hezítve, igen sok időt igényel és gyakor­ló lati értelemben véve még mindig lecsapó­szerekkel, nagy mértékben tisztátlan ított kovasavra vezet. Megkísérelték továbbá könnyebben kimosható kovasavkocsonya (gallerte) olymódon való előállítását, hogy 15 különleges sókat tesznek hozzá a mosófo­lyadékmennyiségek jobb áteresztése cél­jából. Ekkor azonban a kimosással eltávo­lítandó anyagok mennyisége növekedik és oldhatatlan csapadékok termeltetnek a 20 kocsonyán belül, úgyhogy ismét csak nem tiszta terméket kapnak. Azt találtuk most már, hogy könnyen kimosható amorf kovasavat kapunk, ha a következő feltételeket betartjuk: 25 1. A vízüvegből, vízből és savból álló reakciókeverék végső térfogatának nem szabad tetszőlegesnek, hanem meghatáro­zottnak kell lennie. Ha a 1. (liter) 1,3 sűrű­ségű vízüvegből indulunk ki, akkor a 30 végső térfogatra vonatkozólag a következő vonatkozásnak kell fennállania: a végső térfogat = 1,5 a — 2. a 1. 2. A használandó savmennyiséget úgy kell megszabni, hogy az a 1. vízüvegben 35 jelenlévő nátron-, ill. kálilúgnak (NaOH, ill. KOH) csak fele semlegesíttessék. Ha pl. ismét a 1. 1, 3 sűrűségű vízüvegből in­dulunk ki, mely b % NaOH-t tartalmaz, és c 1. H2 SOrgyel végezzük a kicsapást, akkor a c 1. H2 S04 -be foglalt H2 SO* meny- íO nyiséget az határozza meg, hogy az b/2% NaOH-t semlegesít. 3. A reakciókeveréket 15—20 óráig ál­lani kell hagyni. Ezen feltételek betartása mellett az el- 45 járást, a találmány értelmében, a legkü­lönbözőbb változatokban foganatosíthat­juk. Lehet vagy egyrészt koncentrált víz­üveget és másrészt hígított savat vagy megfordítva: hígított vízüveget és kon- 50 centrált savat egymással reakcióba hozni, vagy pedig az ezen határesetek közé eső viszonyokat is, tehát hígított vízüveget és hígított savat választani. A találmány értelmében tehát a köny- 55 nyen kimosható amorf kovasav előállítá­sára szolgáló eljárás abból áll, hogy egy­részt a 1. 1,3 sűrűségű vízüveget, mely b % alkálit tartalmaz, c 1. vízzel hígítunk és másrészt d 1. valamely anorganikus 60 savat, mely b/2% alkálit semlegesít, e 1, vízzel hígítunk, úgyhogy a c+d+e össztér­fogat 0,5 a — 1,0 a 1. legyen, mire a víz­üveget a savval, kavarás közben, összeke­verjük és a reakciókeveréket 15—20 óráig 65 állani hagyjuk. A találmány szerint előállított kovasav, melyet csak vízzel való kimosással (pl. a szívókban vagy szűrősajtókban) kaptunk, rendszerint 2,3%-nál kevesebb tisztátlan- 70 eágot tartalmaz. Ha a kapott kovasavko­csonyát szívókban leszűrjük, akkor a szü­ret lefolyásához, egyébként azonos feltéte­lek mellett, az ismert eljárások szerint készült kocsonya leszívásához szükséges 75 időnek csak kb. 1 /ioo részére van szük­ség. Ha dekantálással kimosást vég­zünk, akkor a találmány szerint előállított

Next

/
Thumbnails
Contents