89783. lajstromszámú szabadalom • Késleltetéssel működő robbanó gyutacs

Megjelent 193Q. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89783. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Késleltetéssel működő robbantó gyutacs. Eschbach Vilmos igazgató Troisdorf Köln/m. A bejelentés napja 1924. évi julius hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi április hó 24-ike. Oly robbantó gyutacsoknál, melyeknek üregeibe késleltető tabletták vagy késlel­tető elegyek vannak besajtolva, különösen azon esetekben, amikor a robbantó gyuta-5 esők üregeibe oly elegydarabok sajtoltat­nak be, melyeknek központos furatai a késleltető anyagokat tartalmazzák, előfor­dulhat, hogy figyelmetlen kezelésnél korai gyújtások lépnek fel. 10 A találmány értelmében ezen veszélyt azáltal szüntetjük meg, hogy a robbantó gyutacsot a késleltető anyagokkal együtt egyetlen fémcsőből vagy más alkalmas anyagból olymódon állítjuk elő, hogy a 15 cső különböző részeiben levő furatok az egyes töltések nagyságának feleljenek meg. Először is a hüvely kisebb furatába a késleltető elegyet sajtoljuk, azután aa iniciális gyújtóelegyet és felette a szekun-20 dértöltést visszük be. Ügy is járhatunk el, hogy először is a robbantó gyutacs töltését helyezzük be és ezt követőleg a késleltető elegyet besajtoljuk. Ezen robbantó gyuta­csokat nedvesség behatolása ellen azáltal 25 védjük meg, hogy fenékfelületükre lak­réteget viszünk fel, vagy nedvességet át nem bocsátó papir-, celluloid- stb. lapocs­kát ragasztunk, A mellékelt rajzon a gyutacsnak egy foganatosítási alakja metszetben van fel- 80 tüntetve. Az (a) fémhüvely a (b) késlel­tető elegyet, a (c) iniciális gyújtóelegyet és a (d) szekundér töltést tartalmazza. Ezen robbantó gyutacsok elektromos pillanatgyújtóval kapcsolatban robbantás- 35 technikai célokra elektromos időzítő gyúj­tókként szolgálnak és különös előnyük, hogy az iniciális gyujtóelegy jól be van zárva, ami által ezen gyujtóelegyben lé' nyeges megtakarításokat érhetünk el. 40 Szabadalmi igény: Késleltetéssel működő robbantó gyutacs, azáltal jellemezve, hogy az alkalmazott robbantó gyutacsoknál a töltés a kés­leltető eleggyel együtt egy és ugyan- 45 azon, fémből vagy más alkalmas anyag­ból álló üreges testben van elrendezve, melynek furatai az egyes töltések nagyságához alkalmazkodnak. 1 rajzlap melléklettel. Pali,'is nyomitu, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents