89741. lajstromszámú szabadalom • Lapátelrendezés gőz vagy gázturbinákhoz

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. VÁGTAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIBÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89741. SZÁM. — Yd/1. OSZTÁLY. Lapátelrendezés gőz- vagy gázturbinákhoz. Erste Brünner Maschinenfabriks Ges. Brünn. A bejelentés napja 1924. évi április hó 29-ike. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi május hó 11-ike. A találmány tárgya lapátelrendezés gőz­vagy gázturbinákhoz, melynél a lapátok belépési széle és esetleg kilépési széle is nem fut radikális egyenes vonalban és 5 melynél a belépési széleknek a radiális egyenestől eltérő része le van gömbö­lyítve, míg a fenmaradó rész élesszélű. A rajz 1. ábráján a rotor és a vezetőlapáttartó 10 egy részének metszete és a lapátok több foganatosítási alakja van feltüntetve. A 2—4. ábrák metszetek I—I, II—II és III—III vonalak irányában. A turbinaházban vagy (z) vezetőlapát-15 tartóban megerősített vezetőlapátok (a, al, a2 és a3)-al és az (r) rotorba helyezett í'utólapátok (b, bl, b2 és b3)-al vannak je­lölve. A hajtóanyag áramlási iránya (A) nyíllal van jelölve. 'iO Mint az 1. ábrán látható, a lapátok ösz­szes foganatosítási alakjainál a belépő szélek egy radiálisan futó egyenestől el­térnek. Az (a, a3 és b3) lapátoknál a belépő- és kilépőszélek tetszés szerinti 25 futó görbe alakjában vannak kiképezve, (b, a2 és b2) lapátoknál a kilépőszél egy radiális egyenes irányában fut, míg a be­lépőszél egy része egyenes és a fenmaradó rész ívalakú. (bl) lapátnál a belépőszél és 80 (al) lapátnál mindkét szél egy tört egye­nes alakjával bír. A lapátok belépő szélei, főképen a ra­diális egyenesben nem futó részük le van gömbölyítve (2—4. ábra), míg fenmaradó 85 szélük szokásos mód szerint éles. Szere­lési és szétbontási nehézségek meggátlása céljából a futólapátok kilépési szélei egyenesen, vagy csak csekély mértékben görbe alakban készítendők. A ki- és belépési szélek közötti hézagok 40 mérete egyenlő, vagy változó (1. ábra). A találmány tárgya leginkább a turbina utolsó lapátsorainál alkalmaztatik, hogy egyrészt a gőznedvesség (víz) folytán a lapátszélekre gyakorolt maró és pusztító- 45 hatás, másrészt pedig a gőz fúvása U la­páthát irányában csökkentett terhelés mellett is és ezáltal okozott energiavesz­teség (örvénylés, lökés stb.) meggátol­tassák. 50 Főképen a turbina erős alterhelése mel­lett a lapátcsatornákban jelentékeny ki­sebb hajtóanyagsebesség és az egyes lapá­tokba való átmenetel alkalmával a hajtó­anyag áramlási irányának jelentékeny 55 változtatása észlelhető, ami eddig, különö­sen az utolsó lapátsoroknál a lapát­hátakra igen zavaró lökéseket okozott. A találmány értelmében a szélek és la­pátok olykép alakíthatók, hogy a leg- 60 tágabb terhelési határokon belül az ösz­szes nyomóanyagsugarak a lapátok mellső munkafelületei által fogatnak fel, úgy­hogy ezen lapátok csekélyebb kopást szen­vednek, mint az ismeretes lapátok. 65 Szabadalmi igények: 1. Lapátberendezés gőz- vagy gázturbinák részére, azáltal jellemezve, hogy a la­pátok nyomóanyagbelépési szélei és esetleg kilépési szélei is nem futnak 70 radiális egyenesben és hogy főképen

Next

/
Thumbnails
Contents