89739. lajstromszámú szabadalom • Hajóturbina

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1 -én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 89739. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. Hajtóturbina. The Westinghouse Machine Compauy East-Pittsbiirgh. A bejelentés napja 1916. évi május hó 3-ika. E. A. E. A.-beli elsőbbsége 1915. évi május hó 4-ike. A találmány tárgya turbinatelepre, kü­lönösen hajók hajtására szolgáló turbina­berendezésre vonatkozik, melynek célja a rendes munkaviszonyok mellett jó hatás-5 fokkal működni és. lehetővé tenni, hogy rendkívüli viszonyok mellett az erőkifej­tést lényegesen fokozni lehessen. A találmány értelmében a turbinákat az előre- és hátrajárás számára külön egy-10 ségekre osztjuk, melyek külön tokokban vannak elrendezve és amelyek bizonyos körülmények között egymástól függetlenül dolgozhatnak és lényegileg a teljes erőt fejthetik ki. 15 Tudvalevőleg a kombinált turbinák, vagyis olyanok, amelyek parciális műkö­désű magasnyomású fokozattal, pl. tiszta nyomó- vagy egyennyomású turbinával és teljes beömlésű alacsonynyomású, pl. tiszta 20 túlnyomással járó vagy reakciós turbiná­val vannak ellátva, rendkívül jó hatásfok­kal működnek. Az egyennyomású turbina szerkezetének megfelelőleg a legnagyobb erőt fejtheti ki akkor, ha magasnyomású 25 nyomóközeggel tápláljuk, míg a reakciós turbina akkor hatásosabb, ha kisebb nyo­mású nyomóközeggel dolgozik. Ezen okból a fenti elemekből álló kombinált turbina igen hatásos és nagy mértékben elkerüli 30 az említett két turbinafaj hátrányait. llajógépeknél tudvalevőleg kívánatos, hogy segédegységgel vagy segédgéppel ren­delkezzünk, mely több vagy kevesebb erőt fejthet ki, ha a főgép használhatatlan. 35 Ennélfogva a találmány szerint a főgépet két külön részre osztjuk olyként, hogy ezek mindegyike a másiktól függetlenül segédgép gyanánt legyen használható a tel­jes erőszükséglet kifejtésére. 40 A találmány szerint az előrejárás szá­mára kombinált turbinát használunk és ezt két egységre osztjuk, úgyhogy egy vagy több magasnyomású fokozat alkotja az egyik egységet, mely külön tokban van el­rendezve az átkormányzóturbina magas- 45 nyomású fokozatával, ill. fokozataival. Az előrejáró turbina alacsonynyomású foko­zata, ill. fokozatai ugyancsak külön egy­séget alkotnak, mely a hátrajáró turbina alacsonynyomású egységével, ill. egységei- 50 vei közös tokba van beépítve. Ezen elren­dezés mellett mindegyik egység felhasznál­ható az előre- vagy hátrajáró turbina haj­tására, amidőn is a berendezés olyan, hogy mindkét egységet a kondenzátorral lehet 55 összekötni, úgyhogy mindegyik egység dol­gozhatik kondenzátorral, ha függetlenül működik. Ezáltal nem csupán mindegyik egység expansiófokát növeljük, hanem friss vizet is kapunk, ami hajók részére 60 fontos. Kitűnt, hogy a reverzáló- vagy hátrajáró turbinák gyakran nehézségeket okoznak, mert szivattyúként működnek, mialatt a fordított irányban íorgattatnak, vagy mialatt a turbinák az előrehajlást vég- 65 z:k. Ezen szivattyúhatás meleget fejleszt, amely keskeny rések esetén gyakran ne­hézségeket és hátrányokat okoz, mert ez­zel vagy a helytálló, vagy a forgó részek dolgozása idéztetik elő. A találmány sze- 70 rint reverzálóegységekkel ellátott hajó­turbinát létesítünk, amelynél keskeny ré­seket nem alkalmazunk és amelynél a ven­tilátor- vagy szivattyúhatás a minimumra van csökkentve. 75 A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező hajóturbina egy példaképem fo­ganatosítási alakja van vázlatos metszetben feltüntetve. Az előrejáró turbina a (4) magasnyo- 80

Next

/
Thumbnails
Contents