89693. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó eljárás és berendezés erősen változó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI J||||gJ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89693. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Szabályozó eljárás és berendezés erősen változó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére. Kandó Kálmán gépészmérnök Budapest. Fótszabadalom a 82656. ez. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1916. éri december hó 1-je. A 82656. sz. törzsszabadalom 3. ábrájá­ban feltüntetett szabályozási módnál, amelynél forgó synchromifázisátalakító gerjesztését változtatjuk, a szabályozandó (m) forgóáraimú motor táplálására szol­gáló szekundár feszültségnek (p2)-ben való változtatása visszahat a (pl) teker­cselésben uralkodó priimár-feszültségre. A feszültségnek tágabb határok között való változásakor a fázisátalakító primár áraimkörének önindukcióját megfelelően növelni kell, hoigy a szabályozás által elő­idézett feszültségingadozásokat felvehesse, •miért is a törzsszabada 1 orn 3. ábrája sze­rint a fázisátalakító egyfázisú (pl) pri­m ár t eke r e-se lése elé az (1) öniiidvJvció­tekercs van kapcsolva. Külön önindukciótekercs elékapcsolásá­val azonban az a hátrány jár, hogy az egész önindukciótekercset a, magas pri­márfeszültségre kell szigetelni, míg ha az önindukciót magában a (pl) primarteker­c se lésben helyeznők el, ligy elegendő volna a (d) áramszedőhöz legközelebb fekvő te­kercseket a teljes feszültségre szigetelni, a (pl) primártekercselés földelt vége felé pedig a szigetelés fokozatosan csökken­hetne. A találmány kiterjed oly berendezésre, mely lehetővé teszi, hogy a megkívánt nagy önindukciót lényeges súlynövelés nélkül lehet magába a fázisátalakító egy­fázisú primartekereselésébe helyezni. Ez azáltal válik lehetségessé, hogy az ö eddig szokásos elrendezéstől eltérőiéig az egyfázisú tekercselést nem a háromfázisú tekercseléssel közös hornyokban, egymás mellett helyezzük el a vastestben, hanem a háromfázisú tekercseléstől mágneses mellékzárlatok által elválasztva, nagyobb 40 sugáron, mint a háromfázisú tekercselést, úgy rendezzük el, hogy a mágneses erő­folyam egy része a két tekercselés között fekvő mágneses mellékzárlatokon át zá­ródik. 45 Az 1. és 2. ábra mutatja a hornyok el­rendezésének két példáját. A háromfázisú (p2) tekercselés vezeté­kei a vastest belső horonykoszorújáiban fek­szenek, inig a (pl) egyfázisú tekercselés 50 külön (2) hornyokban van elhelyezve, me­lyek nagyobb sugarú köríven fekszenek és a (3) szűkülettel vannak ellátva, úgyhogy a mágneses erőfolyam egy része a szaka­dozottan rajzolt -vonalak mentén záródik 55 a belső és külső hor on ykoszorú között. A 2. ábrában feltüntetett elrendezés az 1. ábrasbelitől csak annyiban tér el, hogy az egyfázisú tekercselés felvételére szol­gáló (2) hornyok a háromfázisú tekercse- 60 lés befogadására szolgáló két-két horony között fekszenek, úgyhogy a (2) hornyok szűkített (3) része a (p2) háromfázisú sze­kundártekeircselés két-két szomszédos hor­nya között egészen a fázisátalakító lég- 65 közéig van kivehetve. Az egyfázisú és háromfázisú tekercse­lésnek külön-külön hornyokban való el­rendezése által lehetővé válik az egy­fázisú és háromfázisú tekercselés kölcsö- 70 nős indukciója folytán a háromfázisú te­kercselés három fázisában fellépő feszült­ségesések közötti egyenlőtlenséget meg­szüntetni. Ugyanis az egyfázisú tekercselés hor- 75 nyalnak szűkített (3) hasítékában mágne-

Next

/
Thumbnails
Contents