89691. lajstromszámú szabadalom • Berendezés erősen váltakozó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89691. SZÁM. — Vü/g. OSZTÁLY. Berendezés erősen változó terheléssel dolgozó váltakozó áramú erőátviteli telepek hatásfokának növelésére. Kandó Kálmán gépészmérnök Budapest. Pótszabadalom a 82656. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1916. évi augusztus hó 30-ika. A 82656. sz. t ö r zsszabadalom 1. igény­pontja szerinti szabályzó eljárásnak oly­ként is valósítható meg, hogy a magas önindukciójú primártekercseléssel ellátott fázisátalakító primárárainkörében ural­kodó fáziseltolás hatása alatt álló sza­bályzókészülékkel szabályozzuk az induk­ció smó tor feszültségét úgy, hogy a fázis­átalakító primar áramköréiben az erőfak­tor állandóan az egységgel legyen egyenlő. A találmány tárgya ezen szabályozás eljárás végrehajtására szolgáló berendezés, melyet az jellemez, hogy az indukciós­mótor feszültségét változtató szabályzó­berendezés vezérlőkészüléke két tekercs viszonylagos hatása alatt áll, melyek egyike az indukeiósmótort tápláló fázis­átalakító primar áramkörével sorosan, máisika pedig ezen primar tekercselésnek magas önindukciójú, de csekély ohmikus ellenállású me 1 lék zárlatába van kapcsolva. Az (m) motort a háromfázisú (p2) se­kundártekeroselésből tápláló fázisátala­kító priimar áramkörében uralkodó egy­ségnyi erőfaktorra való szabályozásnak a mellékelt rajziban feltüntetett megoldása lényegileg megfelel a törzsszabadalom 3. ábrájában feltüntetett kapcsolásnak, azon különbséggel, hogy az ezen ábra sze­rinti magas (1) önindukció magába a (pl) primartekercselésbe van helyezve, továbbá, hogy a (K) kontaktusemelő csupán egy •helytálló és egy mozgó tekercs viszonyla­gos hatása alatt áll, melyek közül az egyik (h3) tekercs a fázisátalakító (pl) primár­tekereselésének főáramkörében, a másik (n3) tekercs pedig annak mellékzárlatában feleszik és az (n3) mellékáramú tekercs elé a (10) önindukciótekercs van kapcsolva, vigyliOigy az (n3) tekercs magas öninduk- 40 ciója és csekély ohmikus ellenállása foly­tán az (n3) tekercsben folyó áram közelí­tőleg 90°-kal késik a kapocsfeszültséghez képest. Ha a fázisátalakítónak a (pl) tekercse- 45 lésen átfolyó prím ár árama fázisban van a kapocsfeszültséggel, úgy a (h3, n3) te­kercsek egymásra nem gyakorolnak dina­mikai hatást és a (K) kapcsoló középállá­sában marad. Aszerint, amint azonban 50 fáziskésés vagy elősietés áll be, a (h3, n3) tekercsek között vonzás vagy taszítás lép fel, úgyhogy a megfelelő értelemben ki­lengő (K) kapcsolókar a (kl) vagy (k2) kontaktusokat zárja és az (rl, r2) elektro- 55 mágneses kapcsolók, valamint az (s) szervomótor közvetítésével a fázisátala­kító (p3) gerjesztőtekercselését tápláló (u) gerjesztőgép (5) gerjesztőtekercselésének áramkörében elrendezett (a) szabályzó 60 ellenállását oly értelemben és addig vál­toztatja, vagyis fáziskésés esetén a ger­jesztést erősíti, fáziselőresietéskor pedig gyöngíti, míg a fázieltolás a fázisát ala­kító primar áramkörében ismét kikiiszö- 65 böltetett. Mivel az egyik (n3) tekercs igen ma­gas önindukciója által nem érhetjük el. hogy a főáramhoz képest 90°-oiyi fázis­eltolás keletkezzék, úgy célszerű, pl. az- 70 által, hogy a (h3) főáramú tekerccsel pár­huzamosan oly (11) mellékzárlatot alkal­mazunk, melynek induktanciája vagy re­zisztenciája a (h3) tekercsétől eltér, a (h3) tekercsen átfolyó áramnak a főáramhoz 75 képest állandó fáziseltolást (előresietést)

Next

/
Thumbnails
Contents