89660. lajstromszámú szabadalom • Akkumulátortelep

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI S^Bl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89660, SZÁM. — "VTI/g. OSZTÁLY. Akkumulátortelep. Janecska József villanyszerelő Budapest. A bejelentés napja 1925. évi január hó 19-ike. Ezen akkumulátortelep, mint a rajzon is látható, a sorbakapcsolt akkumuláto­roknak egyszerűsített formája. Az első ábrán két akkumulátor van egymásután 5 kapcsolva. Ezen az ábrán az (a) és (b) lemez egymással össze van kötve. Az (a) és (ib) lemeznek ilymódon való összeköté­sét egyszerűsíthetem azáltal, hogy a két lemezt összeteszem. Ha mostan olyan LO edényt veszek, aminek a falaiban, vájatok vannak (2. ábra az edény felülről nézve), mely vájatokban a lemezek szélei szorosan beleillenek, miáltal a folyadékot igy két részre osztottam (3. ábra), akkor ugyan-15 olyan egymásután kapcsolt akkumulátor­telepet kaptam, mint amilyen az első áb­rán látható, csak egyszerűsített formában. Az így elkészült akkumulátortelep még mindig nem felel meg a célnak, mert az 20 aktiv massza folyadékot szív magába és így a lemez által szétválasztott folyadék egymással közvetlenül érintkezik. Folya­déknak a közvetlen érintkezését úgy aka­dályozzuk meg, hogy a két egymásra fek-25 tetett lemez közé egy vékony ólomlapot helyezünk el (4. ábra). Ezzel megakadá­lyoztuk azt, hogy az összetett lemez által szétválasztott folyadék egymással érint­kezzen. Az ilymódon összetett lemezt meg-80 felelő formába önthetjük ki, kiöntés után (mivel a két lemez és a közte levő ólom­lap már egybe van) az egyik felébe a ne­gatív, a másik felébe pedig a pozitív masszát préseljük. Az ilymódon készült 85 lemezekből bármily feszültségű telepet állíthatunk össze. A lemezek széleit a vá­jatoikíhoz oldhatatlan ragasztóanyaggal rögzítjük, hogy ezáltal is elkerülhessük a folyadékok érintkezését. Mivel a masszá­ról lepergő részek könnyen rövidzárlatot 40 okoznak, azért célszerű a lemezek közé üveggyapotot tennünk. Az 5. ábra oldal­ról, a 6. ábra pedig felülről szemléltet egy 12 voltos telepet. Ezen akkumulátortelep előnye az eddig 45 használt telepekkel szemben, hogy az ellentétes lemezek már egybe vannak öntve, miáltal a lemezek összekötése meg­szülnik. Eddig az ák ku mul át or telepek né 1 több cellát kellett használni, mely nagyon 50 növelte a telep terjedelmét és súlyát. En­nél azonban egy cellából is kaphatunk na­gyobb feszültséget, mely által a súlya és terjedelme a lehető legkisebbre reduká­lódott. 55 Szabadalmi igények: 1. Akkumulátortelep, jellemezve azáltal, hogy a lemezeket tartalmazó edény megfelelő vájatokkal van ellátva, mely vájatokba a lemezek szélei folyadék- 60 záróan illenek. 2. Az 1. igénypont szerinti akkumulátor­telep kiviteli alakja, jellemezve, oldal­lapjaikon egyesített pozitív és negatív lemezek által, mely lemezek között még 65 egy vékony ólomílap is van, melynek rendeltetése, hogy a lemezek által szét­választott folyadék, a masszán átszi­várogva, ne érintkezhessen egymással. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents