89651. lajstromszámú szabadalom • Dobágyazás kötélverőgépekhez

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 89651. SZÁM. — XlV/d. OSZTÁLY. Dobágyazás kötélverőgépekhez. Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G. Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1924. évi december hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi február hó 18-ika. Ismeretes, hogy a kötélverőgépek dobjai vagy csévéi végigmenő csapokon vannak ágyazva. Ily módon azonban biztos, pon­tos központos és elmozdíthatatlan ágyazás | .5 elérése lehetetlen, mert idővel a dobfúrat, valamint a csap kopik és azonkívül a dob­nak a dobtartóba való beszerelése céljából a dob és dobtartó között bizonyos játékot kell hagyni. A gép forgása alkalmával a »0 röperő folytán, a dob váltakozva az egyik, vagy másik oldalra szoríttatik, miáltal a dob és dobtartó agya erős kopásnak van kitéve. Azonkívül ezen szabályosan vál­takozó súrlódások folytán a dob nem kí­|l5 vánt mértékben fékeztetik. A találmány tárgyának célja ezen hát­rányokat megszüntetni és lényegében abban áll, hogy a dobagyak csapjai eltol­hatóan és beállíthatóan vannak elren­|á0 dezve. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának egy példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az (a) dob (b) csévekeret mindkét olda­|25 Iában hegyes- vagy csonkakúp alakú csa­pok segélyével van ágyazva, melyek közül az egyik (c) csap tengelyirányban el nem tolható, míg a másik (d) csap tengely­irányban eltolható. Ha (a) dob eltávolí-130 tandó, akkor (e) kézikerék forgatása révén (d) kúp visszahuzatik és a dob behelye­zése után a csapot megint előrehajtjuk. Ezen (d) kúp a dob egyenlőtlen széles­ségi mérete és furata mellett is an­|85 nak pontos központos és elmozdíthatatlan ágyazását biztosítja. Ha kívánatos, mind­két csap elmozdíthatóan rendezhető el. A súrlódás csökkentése céljából a kú­pok úgy sugár-, mint tengelyirányban (f) golyós csapágyakban ágyazhatok, miál- 40 tal a röperő által előidézett oldalsurlódá­sok a legkisebbek mértékre csökkentet­nek. A kúpok a dob segélyével menesztet­nek és ennek biztosítására (g) menesztő­csapok a dob (h) agyainak kivágásaiba 45 kapaszkodnak. A dobnak ezen ágyazása folytán a dob könnyebben tartatik for­gásban, miáltal a szalagok, vagy drótok egyenletesebb lehúzása éretik el. A kú­pok helyett sík felületek ltözbenfekvö 50 csapágyakkal, vagy csúszógyűrűkkel is alkalmazhatók, melyeknél azonban oly pontos központos beállítás nem lehetsé­ges, mint kúpok alkalmazása mellett. Ezen ágyazás végigmenő csapoknál is 55 lehetséges, azonban hátránnyal jár, hogy a kezelés nehezebb. Szabadalmi igények: .1 Dobágyazás kötélverőgépekhez, azáltal jellemezve, hogy a dob csapágycsapjai 60 az egyik vagy mindkét oldalon eltol­hatóan és beállíthatóan vannak elren­dezve. 2. Az 1. igénypont szerinti dobágyazás egy foganatosítási alakja, azáltal jel- 65 lemezve, hogy a csapágycsapok kúp­alakkal bírnak. 3. Az 1. igénypont szerinti dobágyazás egy foganatosítási alakja, azáltal jel­lemezve, hogy a kúpok úgy sugár-, 70 mint tengelyirányban golyós csap­ágyakban olykép vannak ágyazva, hogy a röperő által előidézett súrlódá­sok a legkisebb mértékre csökkentet­nek. 75 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents