89630. lajstromszámú szabadalom • Készülék ömlesztett üveg adagolására

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 64-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 89630. SZÁM. — XVII/e. OSZTÁLY. Készülék ömlesztett üveg adagolására. Hartford Empire Company Hartford. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 12-ike. É. A. E. A.-beli elsőbbsége 1923. évi december hó 31-ike. Jelen találmány ömlesztett üvegnek formaadagokká való elosztására szolgál, melyeket az üvegformálógép formáiba táplálunk be. 5 A jelen találmány szerint az üvegtar -tány kibocsátónyílásába betoló dugattyú van elrendezve, mely az üveget előre meghatározott nagyságú tömegekben bo­csátja ki s ezen dugattyú, valamint egy a 10 súlyt szabályozó alkatrész a főüvegtar­tányból kinyúló előkemencében vannak felszerelve, amelyben az. üveg állapotá­nak és hőmérsékletének a főüvegtartány­ban levő üveg állapotától és hőmérsékle-15 tétől független szabályozására szolgáló eszközök vannak elrendezve. Elzenkívül jelen találmány gondoskodik a dugattyú és egyéb, az előkemencéből táplálit üveg adagolására szolgáló szerke-20 zetek működtetésére és a súlyszabályozó alkotórész tartására és beállítására szol­gáló eszközök javításáról. A találmány ezen és egyéb részei meg­értésére az alábbi leírás és raj® szolgál-25 nak, melyek a találmány egyik előnyös foganatosítási alakját tüntetik fel, ahol az 1. ábra a készülék oldalnézte, egyes ré­szek elhagyásával, a 30 2. ábra vízszintes harántmetszet meg­közelítően az 1. ábra 2—2 vonala men­tén, a 3. ábra oldalnézet, illetve függőleges metszete az előkemence középvonalán 35 át, mimellett egyes részek el vannak hagyva, a 4. ábra felülnézet, illetve metszet, lénye­gében a 3. ábra 4—4 vonala mentén, az 5. ábra előlnézet, illetve metszet a 4. 40 ábra 5—5 vonala mentén, a 6. ábra felülnézete, illetve metszete a 4. ábra egy részének, azonban egy alább­fekvő síkban, mimellett egyes részek el vannak hagyva, a 7. ábra előlnézet, részben metszve a 10. 45 ábra 7—7 vonalán, a 8. ábra a kibocsátógyűrű tartója végé­nek felülnézete, a 9. ábra a tartó oldalnézete, mely a kibo­csátó nyílást zárt helyzetben tünteti fel, a 50 10. ábra kibocsátó nyíláson távozó üveg­adagot vezérlő szerkezet nézete, a 11. ábra az üvegadagot vezérlő szerke­zet előlnézetét tünteti fel, egyes részekeit metszetben, míg a 55 12. ábra oldalnézet, illetve metszet a 11. ábra 12—12 vonala mentén. A 13. ábra baloldali oldalnézet, részben metszve a 11. ábra 13—13 vonala men­tén, a 60 14. ábra előlnézet, illetve metszet meg­közelítően a 12. ábra 14—14 vonala men­tén, a 15. ábra előlnézet, illetve metszet a 12. ábra 15—15 vonala mentén, a 65 16. ábra oldalnézet, illetve metszet a 11. ábra 16—16 vonala mentén, míg a 17. ábra részleges előlnézet, illetve met­szet megközelítőleg a 12. ábra 17—17 vo­nala mentén és a 70 18. ábra felülnézet, illetve metszet a 17. ábra 18—18 vonala mentén. A 19. és 20. ábrák a 17. ábra alsó részének megfelelő nézetek, melyek azonban a ré­szeket más helyzetekben tüntetik fel; a 75 21. ábra az ollószerkezet elölnézete, ill. metszet a 11. ábra 21—21 vonala men­tén, a

Next

/
Thumbnails
Contents