89594. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a távozó meleg értékesítésére gőztelepeknél

a vizet a (d) gyűjtőből a (b) előmelegí­tőbe akarjuk visszavezetni, akkor ele­gendő, ha csupán az (a) szivattyú beömlő­vezetékébe beépített (f) elzárószervet zár-5 juk és az (s) összekötővezetékbe beépített (fl) záró- vagy szabályozószervet nyit­juk, miáltal a (d) gyűjtő, az (a) szivattyú és a (b) előmelegítő között körfolyamat létesül. Természetesen ez a körfolyamat 10 külön tetszés szerinti szerkezetű kering­tető szivattyú segélyével is előállítható. Az (n) vezeték útján az (o) elzáró- vagy szabályozószerven át tetszésszerinti fel­használási célokra is vezethetünk el forró-15 vizet a (d) gyűjtőből. Az (n) vezeték le­bocsátóvezeték gyanánt is szolgálhat. A (d) gyűjtő a találmány szerint egy­úttal az egész telep fölös melegmennyisé­geinek hőakkumulátora gyanánt szolgái, 20 amennyiben a távozó meleget tartalmazó vizet (vagy gőzt) a (t) vezeték útján az (u) elzáró vagy szabályozószerven át a (d) gyűjtőben levő vízbe vezetjük. A 2. ábra szerinti foganatosítási példá-25 nál két (b, bl) előmelegítő és az (a) szi­vattyún kívül még egy külön (al) kering­tető szivattyú van elrendezve. Ezzel az elrendezéssel, valamint az (s) és (i) össze­kötővezetékekbe beépített két (v) és (w) 30 elzáró- vagy szabályozószervek segélyével lehetővé válik, hogy az (a) szivattyú a (b) előmelegítőn át és az (al) szivattyú a (bl) előmelegítőn át egyidejűleg egymás mel­lett, vagy a két szivattyú közül csak az 35 egyik, mindkét (b) és (bl) előmelegítőn át, dolgozhasson a (d) gyűjtőre. Az (x) zárószerv az (al) szivattyúnak a (d) gyűj­tőről való lekapcsolására szolgál: (1. ml) a (bl) előmelegítő és a (d) gyűjtő közötti 40 (kl) összekötővezetékbe beiktatott elzáró­vagy szabályozószervek. Egyébként az el­rendezés és működési mód hasonló az 1. ábra szerinti foganatosítási alakéhoz. Természetesen kettőnél több előmelegítőt 45 is elrendezhetünk. A 3. ábra a 2. ábrához hasonló fogana­tosítási példát tüntet fel, azzal a különb­séggel, hogy itt több (dl, d2, d3) gyűjtő van elrendezve. Mindegyik gyűjtő a (k, 50 kl) összekötővezetékek és az ezekbe be­épített (zl, z2, z3, z'l, z'2, z'3) elzáró- vagy szabályozószervek útján a (b) és (bl) elő­melegítők egyikéhez kapcsolható, vagy mindkettővel összeköthető. Az (sl, s2, s3) 55 csővezetékeken és az ezekbe beépített (xl, x2, x3) elzáró- vagy szabályozószerveken át az (al) szivattyú segélyével az egyik vagy mindegyik (dl, d2, d3) gyűjtőből forróvizet vezethetünk el és azt a (w, v) szabályozó- vagy elzárószervek beállításá- 60 nak megfelelően ismét egyik vagy mind­két (b, bl) előmelegítőn át valamelyik, vagy mindegyik gyűjtőbe visszavezethet­jük. Az (al) szivattyú külön (el) vezeték és (y) elzárószerv útján a telep tetszés sze- 65 rinti más helyéről is vehet vizet és azt mindkét (b) és (bl) előmelegítőn vagy csak az utóbbin nyomhatja át. A gyűjtő (pl, p2) és (p3) elvevő vezeté­keibe (ql, q2) és (q3) elzáró- vagy szabá- 70 lyozószervek vannak beépítve. A (tl, t2) és (t3) gyűjtővezetékek és az ezekben be­épített (ul, u2) és (u3) elzáró vagy szabá­lyozó szervek ugyanolyanok, mint az 1. és 2. ábra szerinti elrendezésnél. 75 A (k, kl, sl, s2, s3) csővezetékek és az ezekbe beépített elzáró- vagy szabályozó­szervek útján a gyűjtők közlekedően, ill. ki- és bekapcsolhatóan lehetnek egymással összekötve ezen célra elzárószervekkel fel- 80 szerelt külön összekötővezetékeket is el­rendezhetünk a gyűjtők között. A 3. ábra szerinti foganatosítási alak azt az előnyt nyújtja, hogy megfelelő forróvízgyűjtők kapcsolásával (ki- és be- 85 iktatásával) nagy forróvíztömegeket tá­rolhatunk a kívánt mennyiségben és hő­mérsékleten és az egyes gyűjtőkből kü­lönböző feszültségű és hőmérsékletű gőzt vezethetünk el. Továbbá a gyűjtők között 90 kiegyenlítő- és pufferhatást, valamint a gőzelvételben nagyobb szabályosságot ér­hetünk el, miáltal az elvezetett alacsony­nyomású gőz alkalmazását, illetőleg a legkülönfélébb követelménynek tehetünk 95 eleget. A találmány a távozó meleg rendkívül gazdaságos kihasználásának és csaknem költségmentes forróvízgyűjtésnek és gőz­fejlesztésnek az előnyét nyújtja. 10 Hasonlóképen különösen előnyösen fe­dezhető a forróvízgyűjtőkből az ipartelep alacsonyabb nyomással dolgozó gőzfo­gyasztási helyeinek csúcs-gőzfogyasztása. Ezzel a kazájiokat támogatjuk és teher- 10 mentesítjük. A távozó meleget értékesítő teljesen független telep révén továbbá külön, meg­közelítőleg sem olyan gazdaságosan dol­gozó alacsonynyomású kazánok felállí- 11 tása is szükségtelenné válik, ill. a mellék­gőzszükséglet-, vagy alacsonynyomású gőzszükséglet fedezésére a magasnyomású kazánokból való nem gazdaságos gőzelvé­tel elmaradhat. 11 A távozó meleget értékesítő, találmány szerinti telepek beépítésével nem csak új telepeknél, hanem különösen a már meg-

Next

/
Thumbnails
Contents