89574. lajstromszámú szabadalom • Fegyverzett fából készült csapóülés egészségügyi készülékhez

. Megjelent 193Q. évi szeptember hó 274 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89574. SZÁM. — VlII/k. OSZTÁLY. Fegyverzett fából készült csapóülés egészségügyi készülékekhez. Eckerlin Jenő Leo magánzó Páris. A bejelentés napja 1923. évi október hó 9-ike. Franciaországi elsőbbsége 1922. évi november hó 18-ika. Az egészségügyi készülékek céljaira szolgáló eddigi csapóülések általában véve több kiszabott fa-részből állanak, amelyek a fa vastagságának közepén lévő horony 5 és léc vagy csapok segélyével és ragasztás útján vannak egymással egyesítve. Emel­lett a legtöbb esetben bekövetkezik az, hogy az ülés ezen részei a száraz állapot és a nedvesség váltakozó befolyása alatt 10 szétválnak. Ezenkívül az eddigi kiképzés, akár egy, akár több darabból áll az ülés, nem teszi lehetővé azt, hogy az ülés ellen­álljon a hajlító igénybevételeknek, ame­lyek harántirányban lépnek fel és a része­lő ket nemcsak szétválasztani, hanem a fa rostirányában eltörni is iparkodnak. A találmány szerinti ülésnél már most mindezen hátrányok ki vannak küszöbölve és pedig azáltal, hogy az ülés, egyébként 20 az ugyanazon alapelvek szerinti szerkezet megtartása mellett, csavarmenetes fém­rudakból alkotott belső fegyverzettel van ellátva, mely teljesen ellenáll az ülés ele­meinek szétválasztására irányuló törek-25 vésnek és meggátolja a fa rostirányában bekövetkező, említett törést. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképpeni foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 80 1. ábra az ülés felülnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának II—II vo­nala szerint. A 3. ábra a belső fegyverzetet alkotó csa­varmenetes fémrudak egyikét mutatja 85 nagyobb léptékű oldalnézetben. A találmány szerinti ülés mindenekelőtt egy vagy több (1, 2, 3, 4) kifűrészelt vagy más módon alakított vagy hajlított és bár­mely alkalmas fanemből készült részből 40 áll, amelyek a fentemlített szokásos eljá­rások egyike útján vannak egymással egyesítve. E íarészek vastagságuk közepén és elő­nyösen, amennyire csak lehet, a fa rost­irányára merőleges irányokban, végig- 45 menő furatokkal vannak ellátva, ame­lyekbe megfelelő fémből, pl. vasból, acél­ból vagy sárgarézből készült, alacsony­menetű csavarmenetekkel ellátott (5) ru­dakat csavarunk be. minek megtörténté- 50 vei a rudak végeit az ülés külső körvona­lának megfelelően teljesen levágjuk avég­ből, hogy e rudak, a máz alatt, amellyel az elkészült tárgyat bevonjuk, láthatatla­nokká váljanak. • 55 Világos, hogy e belső fémes fegyverzet nemcsak hogy meggátolja az egyes részek­nek a környező levegő higrometrikus álla­potváltozásainak hatása alatti kölcsönös eltávolodását, hanem az egésznek nagyobb 60 merevséget kölcsönöz a fa rostjaira ha­ránt irányban. Magától értetődik, hogy a találmány tárgya bármily alakú és méretű ülések gyártásánál, általában véve minden oly 65 esetben alkalmazható, melyben bizonyos számú, fából vagy hasonló anyagból való rész egyesítése révén készült bármily tömb vagy lap változatlan állapotának biztosítása kívánatos. 70' Világos továbbá, hogy e találmány tár­gya egyetlen darabból alkotott üléseknél vagy más tárgyaknál is alkalmazható. Szabadalmi igény: Csapóülés egészségügyi készülékekhez, jel- 7S lemezve az ülést alkotó fának, vagy bármily szokásos módon egyesített fa-

Next

/
Thumbnails
Contents