89535. lajstromszámú szabadalom • Vályogház, valamint eljárások és berendezések annak felépítésére

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89535. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Vályogház, valamint eljárások és berendezések annak felépítésére. Dr. Tetétleni Ármin ügyvéd Budapest. A bejelentés napja 1922. évi december hó 23-ike. Jelen találmány különösen kisebb há­zaknak a felépítését rendkívül egyszerű eszközökkel teszi lehetővé, amennyiben az ajtó- és ablakfák kivételével a ház összes 5 elemei, a tetőszerkezetet is beleértve, a helyszínén előállított sajtolt vályogtéglák­bői épülnek fel. A találmány ezenkívül kiterjed a tető, eresz és kémény kiképzé­sére, valamint az építés segédeszközeire. 10 A találmány szerint épített házak teljesen tűzbiztosak. A találmány értelmében a ház sajtolt vályogtéglákból felépült falaira ugyan­ilyen anyagból készült boltozatot fekte-15 tünk, amelyet a légköri nedvesség beha­tása ellen az alább részletesen ismerte­tendő módon megvédünk és amely külön fedélszék építése nélkül tartós és megbíz­ható tető gyanánt szolgál. 20 A találmány szerinti tetőboltozat cél­jaira különösen alkalmasnak bizonyultak oly sajtolt vályogtéglák, illetve építőkö­vek, amelyekben a földes rétegeket oly vékonyabb, szálas vagy rostos rétegek vá-25 lasztják el egymástól, vagy oly betétekkel vannak ellátva, melyek a várható igény­bevétel irányára merőleges síkokban fek­szenek. A találmány tárgyának néhány példa-30 képeni foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve, ahol is az 1. ábra a találmány szerint épülő házat harántmetszetben, a boltozat építéséhez való támasztó állvánnyal együtt mu-35 tatja, a 2. ábra az utóbbinak oldalnézete, a 3. ábra boltozattéglák különleges kikép­zését tünteti fel, a 4. ábra nyíróerők felvételére szolgáló 40 betétdarabokat ábrázol, az 5. ábra vasbetéthez való horony előké­szítésére szolgáló készülék, a 6. és 7. ábrák nagyobb fesztávolságú boltozatok kiképzését mutatják. A 8. és 9. ábrákon az eresz különböző ki- 45 képzései láthatók, a 10. és 11. ábrák a támasztó állvány má­sik foganatosítási alakjának képei elől- és felülnézetben, a 12. ábra boglyakemence és szabad tűz- 50 hely elrendezésének vízszintes metszete, a 13. ábra ugyanannak függőleges met­szete, a » 14. ábra pedig távlati képe, a 15. ábra másik foganatosítási alak táv- 55 lati képe, míg a 16. ós 17. ábrák nagyobb helyiségek tető­kiképzését mutatják. Az építés menete a következő: Először az építendő falaknak megfelelően mint- 60 egy 30—40 cm. mély árkot ásunk s ebbe rakjuk az (1) alapfalakat, előnyösen kátrá­nyos kötőanyaggal készült sajtolt vályog­téglákból. Ha a fal a földfeletti kb. 10 cm.-t elérte, rendes (2) vályogtéglákból 65 folytatjuk tovább. Valamivel a fél falma­gasságtól kezdve a falak vékonyabban haladnak tovább, ami az ábrán (3)-al van jelölve. A fal felső (4) peremát elérve és a boltozat kezdetének megfelelően a falat 70 ferdén lefaragva a helyiség közepén el­helyezzük a boltozatépítéshez szolgáló találmány szerinti állványt. Ez oly ívből áll, melyet az (5a), (5b) darabok alkotnak, melyek egyrészt a (6) csukló révén a (7) 75 oszlopra, másrészt a (8) csuklók révén a (9) támasztó rudakra támaszkodnak, me­lyek alsó vége a (7) oszlop mentén szaba­don csúszó (10) hüvelyhez van cbuklózva. Ez a hüvely a (7) rúd alsó, csavarmenetes 80

Next

/
Thumbnails
Contents