89527. lajstromszámú szabadalom • Tömítés fémgőzkészülékekhez

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 86-én. 1IA6TAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89527. SZÁM. — VTI/g. OSZTÁLY. Tömítés fémgőzkészülékekhez Magyar Siemens-Scliuckert-Művek Villamossági R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1922. évi julius hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1921. évi julius hó 14-ike. Fémgőzkészülékben alkalmazott tömíté­téseknek több követelményt kell kielégí­tenünk. így nevezetesen simulékonyak­nak kell lenniök, hogy a vákuum és a kül-5 lég közötti nagy nyomáskülönbséggel szemben az illeszkedési felületeken kép­ződő hasadékokat gőzmentesen elzárják; jól ellent kell állaniok magának a kelet­kező fémgőznek és végül nem szabad oly 10 gázokat fejleszteniük, amelyek a va­kuumra káros befolyással lehetnének. Mindezen követelményeket egyszerű mó­don elégíti ki a találmány tárgyát ké­pező tömítés. 15 A találmány tárgyánál a főtömítés is­mert módon gummiból vagy ólomból ké­szül, amelyet azonban a találmány értel­mében a vákuumtól egy rugalmas szá­rakkal bíró és üreges védőgyűrűvel vá-20 lasztunk el. Ez a gyűrű akadályozza meg azt, hogy a fémgőz, a gumi- vagy ólom­tömítést meg ne támadja, továbbá azt is, hogy a magas hőfok következtében a fő­tömítésből kiváló gázok (pl. gumi esetén 25 vulkanizációs kén) a vakuumtérbe jussa­nak, ott a fémgőzt tisztátalanná tegyék és a készülék működését zavarják. A mellékelt rajzon a találmány egy ki­viteli példáját tüntettük fel. (a) és (b) két 80 gyűrűalakú test, amelyek között a (d) tö­mítőgyűrű (főtömítés) van elrendezve. E gumigyűrűnek a fémgőzzel telített va­kuumoldal felé eső oldalát V-alakban az (e) védőgyűrű veszi körül, amely lényegi-85 leg két, egymással az ütközés élén (s) ösz­szekötött (egybeforrasztott, lapos vaspléh­gyűrűből áll. Ezen összeállításának követ­keztében a gyűrű rugalmas. A gyűrű U-alakban is kiképezhető, a le­írt V-alak azonban azért előnyösebb, mert 40 nagyobb rugalmassággal bír, amelyet a gyűrű akkor is megtart, ha az (a) és (b) gyűrűalakú testeket nagy erővel szorítjuk egymásra. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy a főtömítő gumigyűrű ezen össze- 45 szorítás alkalmával a védőgyűrű szárai­nak közét ki ne töltse. A védőgyűrű az említett vasötvözeten kívül más oly anyagból is készülhet, amely a vákuum gőzeinek jól ellenáll (pl. alu- 50 minium). Célszerű, ha az anyag önmagá­ban is már eléggé rugalmas, viszont nem szükséges, hogy oly simulékony legyen, mint a gumi vagy ólom, mert a gőzmentes zárást a kiilléggel szemben a (d) íotömi- 55 tés eszközli. A védőgyűrűt alkotó pléh­lemezek ig;en vékony kivitelben készíthe­tők, tekintettel arra. hogy egyrészt ezál­tal kedvezőbb gyürűkeresztmetszetet ka­punk, másrészt, mert a mechanikai 60 igénybevétel nagyon csekély mértékű. Szabadalmi igények: 1. Tömítés fémgőz-, különösen higanygőz készülékekhez, jellemezve egy a főtömí­tést a gőztértől elválasztó hajlékony 65 szárakkal bíró üreges védőgyűrű által. 2. Az 1. igénypontban védett tömítés egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a védőgyűrű szárai rugalmasak. 3. Az 1. igénypontban védett tömítés egy 70 kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a gyűrű V-alakú keresztmetszettel bír. 4. Az 1. igénypontban védett tömítés egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a gyűrű U-alakú keresztmetszettel bír. 75 5. Az 1. igénypontban védett tömítés egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents