89526. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kolloidos masszáknak kis golyók vagy gyöngyök alakjába való hozatalára

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 8 4-én. MAGYAR KIRÁLYI jmHS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89526. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás kolloidos masszáknak kis golyók vagy gyöngyök alakjába való hozatalára. Aktieng-esellschaft für chemische Produckte vormals H. Scheidemandel Berlin, Dr. Sakom Dániel vegyész Wiesbaden és Dr. Askenasy Paul tanár Karlsruhe. A bejelentés napja 1924. évi március hó 5-ike. Ismeretes, egy eljárás kolloidos masz­száknak kicsi golyók vagy gyöngyök alak­jába való hozatalára, amely eljár ásnál a kolloidos oldatokat cseppek alakjában, á 5 kolloidos masszával keveredő hűtőfolya­dékba visszük be. Hűtőfolyadék gyanánt vizet, sóoldatokat vagy vizas emiulziófc&t alkalmaztunk. Mi miár most azt- találtuk, hogy ezen 10 hűtőfolyadékok tisztító fürdő gyanánt is használhatóik abban az esetben, lm mere­víitőszer gyanánt a tisztító folyadékkal és a kolloidos oldatokkal nem elegyedő me­fevíitős®ereiket alkalmazunk, amilyen a 15 benzol, triklóretilén, széntetr aklorid, ben­zin, széinkéneg, bemzilalkohol sitb., amolkor is az eny vgy ön gy öket közvetlenül a hű­tési folyamat után a hűtőfolyadékkal nem keveredő tisiztítófolyadékba adjuk. 20 A használhatónak kipróbált hűtőfolya­dékok egy része, például a benzol, köny­nyebb a víznél. Ez a tulajdomsáig meg­könnyíti a kívánt tisztítást, amennyiben a gy öngyképződési folyamatot közvetle-25 niil egyesíthetjük a tiszrtítási folyamattal egy egységes és folytonos munkajne-netté. Ecélból a találmány szerinlt a hűtőfolya­dékot pl. bemolt, a tisztító folyadék pl. víz fölé rétegezzük, akképen, hogy a be-80 folyó enyrléből képződött gyöngyök köz­vetlenül a tisztítófolyadékban lesülyed­nerk. A következőkben isimért etünk egy foga­natosítási példát: 85 5 m magas, 1 m átmérőjű hengeres ka­zánban 3 m magasságban benzolt 1 m magasságú víz fölé ré tegeztünk és ezeket a folyadékokat alkalmas berendezések se­gélyével állandóan 1 fokkal 0° fölé hűtöt­tük. A benzolba az enyvgyiártáísiból eriedő, 40 kb. 50 C0 j nyi meleg emyvoldat csepegett be. A cseppek lefelé való útjukbain a ben­zolban félszilárd gyöngyökké miereveicbtelk és azuitán a vízben lassabban a fenéikre sülyedték, ahonnan azokat alkalmas mó- 45 don eltávolítottuk és isiment módszerekkel saárítoittuk. Némely esetben szükséges, hogy az enyvgyöngyök előállításánál olyan hűtő­,folyadékokkal dolgozunk, amelyek nehe- 50 zebbefc a víznél, amilyen például a tetra.­klóratán. Avégből, hogy ilyen eseteikben is elvégezhessük a találmiáiny áiltelmóban & tisztítást, az enyvgyöngyiöfeet a nelióz hűtőfolyadékból előbb könnyű hűltőfolyia- 55 dókból, pl. benzolból álló közbeeső für­dőbe és innét minden nehézség nélkül a vízfürdőbe vihetjük át. Még egyszerűb­ben juthatunk ilyen esetekben célhoz, ha a tisztítóifolyadékhoz alkalmas anyagokat 60 adunk olyan mennyiségben, hogy az ne­hezebbé váljék, minit a használt hűtőfo­lyadék. Ha például vizet használunk tiszr títófolyadék gyanáint, akkor a felada- 65 tot alkalmas mennyiségű só hozzá­adásával a legegyszerűbb módon megold­hatjuk. Ezen előkészítés után a további eljárásit a hűtőfolyadéknak a tisztító­folyadék fölé való rétegezésével foganato- 70 síthatjuk. Szabadalmi igények: 1. Eljárás kolloidos masszáknak kis go­lyók vagy gyöngyök alakjába való

Next

/
Thumbnails
Contents