89511. lajstromszámú szabadalom • Kürforgó vezérmű négyütemű robbanómótorhoz, valamint szivattyúhoz

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^jjjjj^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89511. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Körforgó vezérmű négyütemű robbanómótorhoz, valamint szivattyúhoz. Markó Jenő műszaki üzemvezető Pápa. A bejelentés napja 1924. évi április hó 19-ike. A találmány tárgyát körforgó vezérmű képezi négyütemű robhanámátorhoz, vala­mint szivattyúhoz, mely az edidig használt szelepeknek és ezek működtetésére szol-5 gáló összes áttételi szerveknek alkalmazá­sát fölöslegessé teszi. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 10 1. ábra a mótorhenger függélyes irányú metszete, a belé helyezett vezérművel, a 2. ábra a henger keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala mentén, a 3 .ábra a henger keresztmetszete kipuf-15 fogási periódusban;, a 4. ábra a henger keresztmetszete szívási periódusban,, az 5. ábra a henger keresztmetszete kotm­primálási periódusban., a 20 6. ábra a henger keresztmetszete robba­nási periódusban, végül a 7. ábra a körforgó vezérmű alkalmazása egy szivattyú hengerében, keresztmet­szetben. 25 A vezérműt az (a) dugaszbetiét képezi, meily a (b) hengeir felső nyílásába ortyimór­don van behelyezve, hogy azt tökéletesen tömítve zárja. E célból a henger belső fala a felső szájnyílásnál célszerűen kú-80 posra van kicsiszolva és ebbe a nyílásba van az ugyancsak kú|posra kiképzett du­gaszbetét belécsiszolva. Az (a) dugasz belül üreges, felső részére pedig a (c) fogaskerék van felerősítve., mely áttételek segélyével 85 a motor tengely ével van összekapcsolva. Az (a) dugasz fölött az (i) állványrúd segé­lyével alátámasztott (j) acéllemez van el­helyezve, melyen a dugasz felső részének nekifekvő (k) csavarszeg haltol át. Ennek feladata a dugaszt kivetődés ellen biztosi- 40 tani. A dugasz falán a (d) nyílás van ki­vágva, melynek szélessége a dugasz kerüle­tének y8 részével egyenlő és hasonló nagy­ságú (f, g) nyílások vannak kivágva a motor (a) hengerének falán is, még pedig 45 a (d) nyílással egy magasságban. A vezérmű működése a következő: Az (a) dugasztest forgását a (c) fogaskerék és ezt a tengellyel összekötő áttételiek útján a mólor tengelyéről nyeri. Mialatt a dugasz- 50 betét (d) nyílása a henger (f) nyílása előtt forog, a hengerből az elhasznált gá<­zok az (f, d) nyílásokon át kipuf fognak, a hengerben tehát a kípuffogási periódus megy végbe (3. ábra). Az (a) test tovább- 55 forg;ása közben a (d) nyílás a henger (g) nyílása előtt forog el, mely idő alatt a gáz­keverék a (g, d) nyílásokon át a hengerbe beszívódik. Ez tehát a mótor szívási perió­dusa (4. ábra). Amint a (d) nyílás a hen- 60 ger (g) nyílását elhagyta, bekövetkezik ,a kompressió (5. ábra), mely ugyanaddig tart, mint a kipuffogás vagy szívás és ennek bevégeztével következik a robbanási periódus (6. ábra). A kompressiói- és rob- 65 banási. periódus alatt az (a) dugasz (d) nyílása a henger tömör fala előtt forog el, Tekintettel arra, hogy az (a) test forgása egyenletes és pedig a dugasz fele oly gyor­san jár, mint a mótor tengelye, a négy 70 periódus egyenlő ideig tart. Az (a) dugasz (d) nyílásának útja a négy periódus alatt a 2. ábrán pontozott vonallal van felltün­tetve, ahol (I) a szívás, (II) a kampressiió, (III) a robbanás, (IV) pedig a kipuffogás 75 alatt meg tett út. Tekintettel a szerkezet egyszerűségére

Next

/
Thumbnails
Contents