89502. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék rostanyagpépből készült űrtesteknek előállítására

Megjelent 19, 30 . évi szeptember hó 1 -én . A G Y A R KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89502. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Eljárás és készülék rostanyagpépből készült űrtesteknek előállítására. Baumg, artner I)j\ Katz & Co. G. m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1923. évi január hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1922. évi november hó 16-iká. A jelen találmányt eljárás és készülék képezi, rostanyag-pépből (pl. fa-anyagból, sejtanyagból vagy textirostokból) készült űrtesteknek (pl. csomagoló szerek és hasz-5 nálati tárgyak) előállítására. Különösen papírpép alkalmazásánál is­meretesek már eljárások, melyek szerint felhevített légnemű nyomóközeg (nyomó­levegő, gőz stb.) segélyével, a levegőt, 10 gőzt stb. átbocsátó falazattal bíró formák­ban állítanak elő ürtesteket. Ezen eljárá­- sok egyike szerint sem sikerült azonban csak a forma segélyével gyakorlati módon kéregpapír-símaságú belső felülettel bíró 15 ürtesteket előállítani. A belső felületnek mineműsége azonban az általános hasz­nálhatóság szempontjából (pl. élelmiszerek csomagolásánál vagy technikai szükségle­teknél), igen fonton 20 Sima belső felületek előállításának elő feltételei a következők: A formázást, amennyire csak lehet, hydrostaticus nyomás segélyével kell fo­ganatosítani, mielőtt még a felhevített 25 légnemű nyomóközeg a pépet a formának átbocsátó falai felé hajtja, a fölösleges vi­zet kinyomja és a forma falaihoz ér. Ter­mészetes, hogy ily formázó eljárás annál gazdaságosabb, minél kevesebb nyomóle-80 vegő vagy gőz szükségeltetik. A légnemű nyomóközegnek a rostanyag­pépre gyakorolt szárító és formázó hatása közben ezen nyomóközeg örvényléseit és ütéseit meg kell akadályozni, mert ezek 85 okozzák a belső felület egyenetlenségét. Ennek egyik módja a légnemű nyomókö­zeg hatásának korlátozása a nagy száza­lékmennyiségű hydrostaticus formázás se­gélyével; amennyiben azonban még szük-40 ségünk van a légnemű nyomóközegre, ezt lehetőleg egyenletesen és a formafalaza­tokkal párhuzamosan kell bevezetni. Ezen előfeltételeknek megfelelően űr­testeknek előállítására a következőképpen járunk el: A (lehetőleg kis) concentratiojü 45 rostanyag-pépnek felvételére a forma elé egy tartályt kapcsolunk, mely a formával egy cső segélyével van összekötve, melyet úgy kell méretezni, hogy a légnemű . nyomóközeg örvénylés nélkül áramoljék 50 át a formán. Ha pl. 25 g. súlyú ürtestet akarunk formázni, a pépnek coneentra­tioja pedig 1:100, akkor a felvételi tar­tálynak legalább 3500 cm3 köbtartalmat kell adni. Legyen már most a formázandó 55 ürtestnek ós a formának köbtartalma 500 cm3 . Mivel magának a formának csak 500 cm3 köbtartalma van, a felvételi tartály­nak 2500 cm3 tartalmából 2000 cm3 szorít- 60 tátik át hydrostaticusan a formán. A hydrostaticus formázás százalékmennyi­sége tehát kereken 87. Ha pedig — és ez sima belső felületek eléréséhez szükséges — a hydrostaticus formázás százalék- 65 mennyiségének 80 helyett kb. 92-nek kell lennie, akkor a 500 cin3 -ből még 300 cm3 -t kell hydrostaticusan kiszorítani. Hogy ezt, a felvételi tartálynak megnagyobbí­tása nélkül, mely a gyakorlatban talán 70 nem lehetséges, mely azonban legalább is kelletlen, elérhessük, a formának terét egy beépített centrális testtel, melynek a jelen számpélda szerint 300 cm3 köbtartalma van és melynek a forma fenekét nem sza- 75 bad érintenie, kisebbítjük. Különben a je­len találmány szerint az előnyös hydrosta­ticus formázást, a felvételi tartálynak na­gyobbítása nélkül egy, a formába nyo­muló dugattyú segélyével is elérhetjük. 80

Next

/
Thumbnails
Contents