89498. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék ömlesztett üveg vezetésére

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89498. SZÁM. — XYII/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék ömlesztett üveg vezetésére. Hartford-Fairmoiit Company Canajoharie (New-York állam). A bejelentés napja 1916. évi augusztus hó 30-ika. Északamerikai elsőbbsége 1915. évi március hó 20-ika A találmány ömlesztett üveg adagolá­sára, illetve vezetésére vonatkozik kemen­céből, ömlesztőkamrából, ömlesztőtégely­ből, fazékból vagy ömlesztett üveg egyéb 5 tápforrásaiból vagy tartányából for­mákba, sajtóba, fúvó vagy egyéb készü­lékbe, amelyek üvegnek kereskedelmi vagy használati alakokra való formálásá­nál szokásosak. 10 Az ömlesztett üveggel természetes visz­kozitásánál és egyéb különleges tulajdon­ságainál fogva nehéz bánni és nehéz azt gyorsan, valamint egyenletesen tovább­vezetni, azokkal a módszerekkel, eljárá-15 sokkal és segédeszközökkel, amelyekkel egyéb folyékony anyagokat kezelhetünk, különösen ha az üveg megfelelő tömegeit már elválasztottuk tápláló forrásuktól. Az üveg lassan folyik és hömpölyög, rohamo-20 san merevedik és könnyen érdesedik ha levegővel, szedő szerszámmal és egyéb ke­zelő vagy szállító készülékkel jön érintke­zésbe. Ha az utóbbiak eléggé fel vannak mele-25 gítve ahhoz, hogy az üveg merevedését meggátolják, akkor az ömlesztett üveg könnyen rátapad a melegített felületekre, akadályozva és ellensúlyozva azoknak tulajdonképpeni hatását és emellett meg-30 gátolja az üvegtömegeknek, illetve üveg­cseppeknek a formáló készülékekbe való egyenletes és szabályos adagolását. Az üveg túlságos mérvű és különösen egyenlőtlen merevedése képlékenységét is 85 károsan befolyásolja, megnehezíti formá­lását és a kész áruban is érdesedéseket hoz létre. Azonkívül az ömlesztett üvegnek el­választása a felülettől, melyhez rátapadt, üvegfonalak és szilánkok képződésére ad alkalmat, amelyek kárt okozhatnak a for- 40 máló készülékekben és a kész áruba is belekerülhetnek. Annak a körülménynek fontosságán kí­vül, hogy az ömlesztett üveget úgy továb­bítsuk, hogy se meg ne merevedjék, se fe- 45 lületén ne érdesedjék, se hozzá ne tapad­jon a vezető felületekhez, fontos az is, hogy idő és tömeg tekintetében gyorsan és egyenletesen továbbítsuk, illetve szál­lítsuk azt az olvasztó edényből vagy ke- 50 mencéből a formáló készülékekhez, hogy így az adagolás időtartamát állandóan minimumra redukáljuk és elkerüljük a sugárzó hőveszteséget, valamint az üveg­nek merevedését és érdesedését a vezető 55 felületével való mechanikai érintkezés kö­vetkeztében. Az ömlesztett üvegnek e gyors és egyenletes továbbítása lehetővé teszi azt, hogy a formáló készülékek még akkor hassanak az üvegre, amikor az még 60 — amennyire ez egyáltalában lehetséges — ugyanabban az egyenletesen képlékeny állapotban van, mint amilyenben elhagyta az olvasztó tégelyt vagy kemencét. Álta­lánosságban kívánatos még, hogy a sajtó 65 vagy fúvógép vagy egyéb formáló készü­lék megfelelő távolságra legyen az ol­vasztó tégely vagy kemence intezív mele­gétől, ami még inkább növeli azokat a ne­hézségeket, amelyek az ömlesztett üveg- 70 nek gyors és túlságos vagy egyenlőtlen merevedés és érdesedés nélkül való szállí­tásával együttjárnak. Jelen találmány tárgya egyszerű, olcsó és hatásos eljárás és készülék ömlesztett 75 üvegnek akár sugárban, akár különálló tömegekben, simán, egyenletesen és gyor­san való továbbítására, akár edénybe

Next

/
Thumbnails
Contents