89497. lajstromszámú szabadalom • Meredekcsöves-gőzkazán

Megjeleht 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89497. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Meredekcsöves-gőzkazán. Maschinenbau-Anstalt Humboldt Köln-Kaik. A bejelentés napja 1924. évi junius hó 17-ike. Felső ós alsó kazánnal és ezeket össze­kötő vízcsövekkel ellátott meredekcsöves gőzkazánoknál az a hátrány mutatkozik, hogy az alsó kazánban nagyobb hidegvízr 5 zóna képződik, mely további kihatásában a kazánlemezek és a behengerelt mere­dekcsövek tömítetlenségeit okozza. Habár némely ilyen kazánrendszernél ezen a hátrányon, erélyes vízkeringetéssel, némi-10 leg segítettek is, teljes eredményt csak a jelen találmánnyal érünk el azáltal, hogy a hátsó, azaz a vizet az alsó kazánba visszavezető vízcsöveiket az alsó kazánnak ezen hidegvíz-zónájába vezetjük be, úgy 15 hogy a vízkeringés folytán a hidegvíz a meleg által magától kiszoríttatik és ezáltal a vízkeringés gyorsíttatik. A találmány a mellékelt rajzon két foga­natosítási példájában van bemutatva. 20 Az 1. ábrán (a) jelöli a felső kazánt, (b) az alsót, (c) a mellső, a gőzt fejlesztő csöveket és (d) a hátsó, a vizet visszavezető csöveket, melyek, mint láthatói, a (b) alsó kazán alsó részéig nyúlnak le. 25 A 2. ábrán a (d) vízvisszavezető csövek meghosszabbítása helyett, ezen a helyen, (dl) bádog terelőlemezek vannak az alsó kazánba beépítve, melyeknek hatása és célja ugyanaz, mint a meghosszabbított 30 vízcsövekké. Az elérni kívánt cél azon­ban még jobban elérhető azáltal, hogy a (c) gőzvezető, azaz fűtött csöveket ívala­kúan vezetjük be az (a) felső kazánba, úgy hogy a víz rögtön a vízkeringés irá-85 nyában vezettetik be abba. Ez a fogana­tosítási példa szintén a 2. ábrán van Ibei­mutatva, ahol a (c) mellső fűtött csövek, mint a rajzon látható, karcsú (cl) ívben vannak bevezetve az (a) felső kazánba, a vízkeringés irányában. 40 A (d) csöveknek az (a) alsó kazánba nyúló végei, ill. a (dl) bádog tereliőlemö­zek, célszerűen az alsó kazán köpeny­felületével koncentrikusan vannak gör­bítve, hogy a víz a köpeny kerülete irá- 45 nyával párhuzamosan lépjen ki a csö­vekből és így keringésbe jöjjön. Szabadalmi igények: 1. Meredekcsöves gőzkazán, azáltal jelle­mezve, hogy néhány vagy valamennyi, 50 a vizet visszavezető csöve az alsó kazán vagy kazánok hidegvíz-ízónájába nyú­lik be. 2. Az 1. pontban igényelt meredekcsöves gőzkazán foganatosítási alakja, azáltal 55 jellemezve, hogy a csövek szöbanforgő vége úgy van meggörbítve, hogy a be­lőle kilépő víz a kazán kerületi irányá­val párhuzamosan folyik ki és ezzel ke­ringésbe jön. 60 3. Az 1. és 2. pontban igényelt meredek­csöves gőzkazán foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy az alsó csővé­gek helyett megtelelő terelőlemezek van­nak elrendezve. 65 4. Az 1—3. pontokban igényelt mered ek­azáltal jellemezve, hogy vagy néhány vagy valamennyi fűtött cső a vízkerin­gés irányában haladó ívvel van be­vezetve a felső kazánba. 70 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest. 39439

Next

/
Thumbnails
Contents