89474. lajstromszámú szabadalom • Letörölhető tinta

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JfflHL SZABADALMI BIRÓSÁ9 SZABADALMI LEÍRÁS 89474. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Letörölhető tinta. Tarján László tanítójelölt Nagykőrös. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 18-ika. A tintával írott írásjegyeknek a papi­rosról való eltávolítására két módszer is­meretes, még pedig a vegyi és a mecha­nikai. A vegyi módszer szerint pl. ozon-5 nal fehérítik a tintát, míg alizarintinták eltávolítása főleg alklórsavas natriummal történik. E célra szolgáló, más vegyszerek főalkatrésze az oxálsav, melyet vagy tim­sóval megolvasztanak, vagy vízben és al-10 koholban feloldanak, továbbá a pyrophos­phorsavas natrinm, a natriumhyposulfit stb. A másik módszer mechanikai, amennyi­ben törlőgummiszerű anyagokkal való 15 dörzsölés utján történik a tintanyomok el­távolítása. A jelen találmány ezzel szemben a tin­tának ugyancsak mechanikai úton, de dör­zsölés mellőzésével, csupán száraz lesimí-20 tásával való eltávolítását célozza, mely módszer sem vegyszert, sem dörzsölőszert, sem szivacsot nem igényel. A száraz lesimítást a találmány szerinti speciális tinta teszi lehetővé, mely ultra-25 marinkék-festék vizes emulsiójából áll. Ha ezzel az emuisióval irunk, akkor az írásjegyek úgy írás közben, mint száradás után, száraz simítással nyomtalanul eltün­tethetők. Ezáltal sok papirost takaríthatunk meg, 30 mert az írásjegyek nyomtalan eltüntetése után a papirost újból felhasználjuk. Egyszerű papiros- vagy kartonlap tehát éppen úgy többszörösen használható, mint a jelenleg használatos palatábla, de ez 35 utóbbit tetemesen fölülmúlja, mert tollal írhatunk és nem igényel szivacsot. A ta­lálmány szerinti tinta tehát iskolai cé­lokra rendkívül alkalmas. Ha emuisió helyett közönséges oldatot 40 készítünk, akkor is szárazon letörölhető tintát kapunk, de annak szilárd alkat­része, az ultramarin, csakhamar leülep­szik. Ez okból az oldat a gyakorlati köve­telményeknek kevésbbé felel meg, mint az 45 emuisió. Szabadalmi igény: Letörölhető tinta, mely ultramarin-festék­nek vizes oldatából, illetve emulsiójá­ból áll. 50 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents