89447. lajstromszámú szabadalom • Univerzális befogókészülék villamossan hajtott famegmunkáló gépekhez

Megjelent 1930. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89447. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Univerzális befogókészülék villamosan hajtott famegmunkáló gépekhez. Magyar Siemeiis-Scliuckert-Müvek Villamossági R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1924. évi január hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1923. évi január hó 27-ike. Fa-munkadarabok különböző megmiun­kálása (mint p. o. fűrészelés, eisiztergáilyo­záis, miarás, gyalulás, fúrás, stb.) céljából elektromotorokat eddig is alkalmaztak és 5 azokait a munkaasztalon a mindenkori munkaműveletnek megfelelőleg erősítet­ték meg. A jelen találmány tárgyát egy oly el­rendezés képezi, melynek segélyéivé! 10 ugyanazt a móltort a különféle fameg­munkálása módozatoknak meglfélelőlieig különböző munkaasztalokra akként szerel­hetjük, hogy a motor sok oldal ú kihaszná­lása mindenkor a legegyszerűbb és leg-15 olcsóbb módon történhetik. A találmány lényegét a motor befogáis'ára szolgáló uni­verzális szerkezet képezi, amely egy bak­ból áll, amely bakon vagy a hajtómotort, vagy pedig egy állítható lemezt erősítünk 20 meg, mely utóbbi, ismét egy munkaasztal felvételére szolgál. E célból a bakon a mótor csapágyának felvételéire szolgáló furat, valamint az állítható lom ez meg-' erősítésére szolgáló lécek vannak kiké-25 pezvei. Ha oly famegmunkálási módról van szó, amelynél magáit a mótorit is el kell tolnunk, úgy a bakot valamely ön­magában ismert szerkezet pl. egy csúsz­tatólap segélyével szánszerűen vezetjük. 30 Az 1. és 2. ábrák a befoigószerkezietként kiképzett bakot mutatják. A (11) bak egyik oldalán egy kiugró résszel (12) van ellátva, amelynek (13) furatában a (30) mótor egy hengeries (14) 85 csapágy segélyével vian ágyazva. A bak másik oldalán a motort pl. egy (15) acél­szalag segélyével erősíthetjük meg. A bak (12) részén (16) és (17) munklalécek • van­nak kiképezve, valamint a (18) szem, ame­lyek különböző alkatrészeik felerősítéslétre 40 szolgádnak. A (1.1) bak a (19) lemezen szánszerűen elcsiiszitatbató. Ha a motort e lemezen egy csavarorsó segélyével kí­vánjuk mozgatni, úgy a lemezlen egy (20) csavaranyát erősítünk meg, amelyben a 45 (21) csavarorsó elmozdulhat; az orsó egyik vége a (22) szentek segélyével a (11) bakhoz van kötve. A 3-—5. ábrák a találmány tárgyának né­hány kiviteli alakját mutatják. A 50 3. ábra semiatikusian egy mély lyukfúró­gépet mutat. A (23) asizitalon a (19) CISÚISR-tatólap van elhelyezve, amlelyen a (11) bak eltol/ható. A bak eltolására ez eset­ben nem orsó szolgál, minit a fenti kivitel- 55 nél, hanem a (24) emeltyű, amelynek egyik (25) forgáspontja az asztalban van kiképezve, másrészt pedig a (18) szemben elrendezett (26) csappal kapcsolódik. A (23) asiatal vertikális oíldialán egy (119) 60 csúszitiaitólapon egy fentihez hasonló (Hl) bak van elrendezve; e bakniak lapján való eltolása a (2.1) orsó segélyével történik. A (111) bak (Ifi1 * és (17) munkafelülieteiin egy további (219) csúsztatólíap csavarok seigé- 65 lyével van meg erősítve, amiely lap a (27) asztal vezetésére szolgál; ezen asztalon van a megmunkálandó darab befogva.. E kiviteli alaknál tehát a mindenkori célra kélt teljesen egyforma bakot és három 70 csűsztatólapot alkalmazunk. A (21) orsó segélyével a (27) asztalt bármély tetszőle­ges magasságban beállíthatjuk, ugyanígy a (27) asztal a (219) csúsztatólapon is tet­szés szerint elállítható. A 75 4. ábra egy maró- és fűrészaszitialit mu-

Next

/
Thumbnails
Contents