89392. lajstromszámú szabadalom • Biztonságizár

Megjelent 193Q . évi szeptember hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89392. SZÁM. — VHI/d. OSZTÁLY. Biztonsági zár. Capellari Alfonso magánzó Bologna. A bejelentés napja 1924. évi február hó 22-ike. A találmány biztonsági záraknál alkal­mazott javításokra vonatkozik. Különös célja új berendezés létesítése, mely minden zárra alkalmazható és mellyel elérhető, 5 hogy nem hivatottak a zárat akkor se tud­ják kinyitni, ha álkulcs birtokában van­nak. A berendezés akkor lép működésbe, mi­dőn a kulcsot kis szöggel elfordítjuk; ez 10 az elfordulás a reteszt kissé elmozdítja egyidejűleg ez utóbbi mozgását megszün­teti és a kulcsot a zárban rögzíti. A találmány tárgya a csatolt rajzokban két foganatosítási alakban van feltün-15 tetve, melyekben 1. ábra a zár részleges metszetét tünteti fel, mely biztonsági berendezéssel van fel­szerelve, 2. ábra a biztonsági berendezés részle-20 ges metszete, a 3. ábra részlet, a 4. és 5. ábrák az 1. ábra X-—X és Y—Y vonalain át vett metszetek, a 6. ábra a berendezés külső nézete, a 25 7. ábra a találmány tárgyának egy vál­tozatával felszerelt zárat tüntet fel távlati képben, a 8. ábra a 7. ábra Z—Z vonalán át vett metszet, végül a 80 9- ábra részlet alaprajzban. Az (3) tengely (2. ábra) alsó részén a (13) hengeres meg vastagod ássál vaD el­látva, mely (14) átmérő irányú kivágást tartalmaz. A (13) megvastagítás (15) 85 négyszögletes kiemelkedésben folytató­dik, mely (16) kúpos hegyben végződik. A (16) hegy úgy van tervezve, hogy (17) kú­pos mélyedésbe nyúlik, mely a zár fene­kére erősített vagy azzal egy darabot ké-40 pező (18) dobozban van alkalmazva. Ebbe a dobozba a (19) spirálrugót alkalmazunk (1—3. ábra), melyek a (20) tárcsát felfelé szorítani iparkodnak, mimellett a tárcsa közepén a (15) kiemelkedés keresztmetsze­tének megfelelő alakú nyílás van. Ennek 45-a tárcsának (21) hegyesszög alatt lemet­szett széle van. Felső felületén (5) sugár­irányú nyúlvány van alkalmazva (2. ábra), amely a (13) kidudorodás (14) mé­lyedésébe nyúlik. 50 Az (1) tengely körül (22) spirálrúgó van elrendezve, mely felső végén kis (10) gyű­rűre támaszkodik, mely az (1) tengelyre van erősítve. Ennek a gyűrűnek belső ke­rülete legalább két sugárirányú nyúl- 55 vánnyal van ellátva, melyek egymással átellenben vannak és melyek a tengely fe­lületének hosszirányú (36) barázdáiban helyezkedhetnek el, aminek az a célja, hogy a gyűrűt a tengellyel összekössék, 60 mimellett azonban az a tengelyen ide-oda csúszhat. A (10) gyűrű felső felülete sugárirányú hegyes szög alatt lemetszett hornyokkal van ellátva, melyek a (23) tárcsa belső fe- 65 lületén levő hasonló nyúlványoknak felel­nek meg, melyek a (22) spirálrugót bur­koló (2) csővel egy darabot képező (11) tárcsa alsó felületére vannak erősítve. A (11) tárcsát (4) csővel egy darabot képező 70 (24) gyűrű belső kerülete tartja helyében. Ezt a (24) gyűrűt más (12) gyűrű belső ke­rülete tartja helyében, mely az ajtó, do­boz, láda stb. falára, amelyre a zárat al­kalmazzuk, szilárdan van erősítve. 75 A (4) cső alsó végére (9) kis gyűrű van erősítve, mely a (3) csőre van felhúzva, mely (6) fenék nélküli doboz fedelére van erősítve. A (9) gyűrű külső felületén legalább 80

Next

/
Thumbnails
Contents