89390. lajstromszámú szabadalom • Higiénikus húzószerkezet árnyékszékek öblítőkészülékeihez

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89390. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY. Hygiénikus húzószerkezet árnyékszékek öblítőkészülékeihez. Baán Jenő bankigazgató Budapest. A bejelentés napja 1924. évi augusztus hó 18-ika. A találmány árnyékszékek öblítőkészü­lékeinek működtetésére szolgáló húzószer­kezetre vonatkozik, melynek minden hasz­nálat után oly fogantyúja kerül működte-5 tésre alkalmas helyzetbe, mely előzetesen valamely fertőtlenítő folyadékon keresztül haladt. A találmány szerint az öblítővezetéket nyitó szervet, pl. láncot, rudat stb. kor-10 mánykerék módjára kiképezett kerék mű­ködteti, mely a fertőtlenítő folyadék fel­vételére szolgáló tartánnyá kiképezett tok­ban foroghatóan van ágyazva úgy, hogy a mindenkor hozzáférhető egyik kerék-15 fogantyúnak egy meghatározott szöggel való elforgatása által az öblítőkészülék mű­ködésbe hozatik és ugyanekkor az előze­tesen használt fogantyú a fertőtlenítő fo­lyadékba merül, egy már fertőtlenített fo-20 gantyú pedig a következő használatra al­kalmas állásba kerül. A rajzon a találmány egy példaképem foganatosítási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a húzószerkezet hosszmetszet-25 ben, a 2. ábra pedig keresztmetszetben mu­tatja be. A felerősítésre szolgáló (1) fülekkel el­látott (2) tok alsó része a fertőtlenítő folya-30 dék felvételére alkalmas tartánnyá van ki­képezve. A (2) tokon keresztülhatoló (3) tengelyen foroghatóan ágyazott (4) agyon, kormánykerék módjára, sugarasan elren­dezett (5) fogantyúk vannak megerősítve, 35 melyek forgásuk közben a (2) tok keskeny, felső oldalfalában létesített (6) hasítékon keresztül a tokból ki-illetve ebbe belépnek. A (4) agyon, a bemutatott foganatosítási példa szerint, négy (5) fogantyú van meg­erősítve és így, ennek megfelelően, az a 40 négyzetkeresztmetszetű (7) nyúlvánnyal van ellátva, melynek oldallapjára a tok­falon megerősített (8) lemezrúgó támaszko­dik úgy, hogy a kormánykereket, minden negyedeiforgás után, rugalmasan fogva- 45 tartja. Ilyen helyzeteknél a tokból kiálló, legfelső (5) fogantyú a megfogásra illetve működtetésre alkalmas állást foglalja el. A (4) agy^TromlokI'a 1 á 11 a (3) tengellyel párhuzamos (9) peckek vannak elrendezve, 50 melyek a tokfalon megerősített (10) csapon ágyazott kétkarú emelő belső (11) karjának kilendítésére szolgálnak. Ez emelő másik (12) karja az öblítőkészüléket működtető (13) húzószervvel (pl. lánccal) van össze- 55 kötve úgy, hogy a mindenkor kiálló (5) fogantyúnak 90°-nyi elforgatása által az öblítő-vezeték ismert módon nyittatik. A (2) tok alsó részében fertőtlenítő folya­dék helyett valamely fertőtlenítő anyaggal 60 kevert port is helyezhetünk el, sőt fertőt­lenítő folyadékkal átitatott pofákat vagy keféket is rendezhetünk el, melyek a tok belsejébe lépő fogantyúhoz simulnak és így ezt fertőtlenítik. 65 Szabadalmi igények: 1. Hygiénikus húzószerkezet árnyékszékek öblítőkészülkeihez, jellemezve valamely fertőtlenítő anyag vagy szerv felvételére szolgáló tok, ennek belsejében forogha- 70 tóan ágyazott, sugarasan elrendezett fo­gantyúkkal ellátott kerék és utóbbi által szögelfordulásra kényszerített, az öblítő­készülék húzószervével összekötött emelő által. 75 2. Az 1. igénypontban védett húzószerkezet

Next

/
Thumbnails
Contents