89388. lajstromszámú szabadalom • Féknyomás szabályozó légfékes géperejű járművek számára

Megjelent 193Q. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89388. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Féknyomás szabályozó légfékes géperejű járművek számára. Handel Maatschappij H. Albert de Bary & Co. Amsterdam. A bejelentés napja 1924. évi január hó 22-ike. A találmány nyomólégfékkel felszerelt géperejű járművek számára való féknyo­más szabályozóra vonatkozik. Ismeretesek már géperejű járművek számára való oly 5 féknyomásszabályozók, melyeknél a kere­kek önműködően újból gördülni kezdenek, ha a fékszerkezet túlságos meghúzása folytán vagy pedig a pálya simasága vagy síkossága következtében megállnak. 10 illetve a pályán csúsznak. Az ismert féknyomásszabályozók hát­ránya abban rejlik, hogy egyetlen egy sza­bályozó befolyásolja mind a négy, vagy legalább is a mótor által meghajtott két 15 kereket. Lehetséges azonban, hogy fagyos vagy más okokból síkos pályán a négy kerék mindegyike más-más sebességgel forog, illetőleg hogy a fék az egyik vagy másik kereket már rögzíti, míg a többi 20 kerék még gördül. Emellett a jármű veze­tője teljesen elvesztheti uralmát a jármű fölött, főleg ha meredek, sima pályán az egyik mellső kerék teljesen le van fékezve. Ennek a hátránynak kiküszöbölése céljá-25 ból minden egyes kerék számára külön féknyomásszabályozó rendezendő el. A rajz minden egyes kerékre szerelhető, ilyfajta nyomószabályozót szemléltet. Az 1. ábra géperejű járműnek a találmány 80 tárgyával ellátott mellső kerekén át vett metszet. A 2. ábra a szerkezet vezérlő szerveit be­folyásoló, a kerék tokjába beépített centri­fugái-regulatort szemléltet. A 35 3. ábra részletrajz. A tengelycsap furatában (1) persely van elrendezve (1. ábra), mely köröskörül elhelyezett (2, 3) furatok sorozatával van ellátva. Az (1) perselybe (4) dugattyú van becsiszolva, melynek egyik homlokolda- 40 Iára a (24) emelő segélyével a nyíl irányá­ban elcsúsztatható (7) nyomópecek támasz­kodik. A nyomópecek elcsúsztatásának lehetővé tételére a (24) emelőnek rézsútos nyúlványa van (3. ábra). Azt a teret, 45 melyben az (1) persely éis a (4) dugattyú helyet foglal, a (8) csavar légmentesen zárja el. A dugattyútórbe, flexibilis (10) öszseköttetés útján, a nyomólégfékveze­tékhez csatlakozó (9) csatorna torkol. Az 50 (1) perselyben köröskörül elrendezett (2) furatok a gyűrűs (11) csatornába torkol­nak, mely a (12) furat és a (13) csatorna útján a (14) fékhengerrel közlekedik. A (3) furatok sorozata a (15) gyüjtőcsator- 55 nába torkol, mely viszont a (16) furatok útján az atmoszférával közlekedik. 2. ábrában szemléltetett centriíugál­regulátor egy-egy (17) csap körül lenget­hető és (21) lendítő súlyokat vivő két (20) 60 emelőből áll. Ezek (22) vonórudak útján a (24) emelővel vannak összekötve, mely a 3. ábrában szemléltetett módon befolyá­solja a (7) nyomópecket. A (24) emelőre ható (25) vonórúgónak az a törekvése. 65 hogy az emelőt állandóan a (7) pecek felé húzza. Ez a húzó erő hatására a (7) pecek a nyíl irányában mozog és a (4) dugattyút jobb felé igyekszik nyomni. A (20) eme­lők mozgását (18) és (19) ütközők hatá- 70 rolják. A (25) rúgó feszültségét, ismert módon, a (26) csavaranyával szabályoz­hatjuk. A berendezés működési módja a követ­kező: 75 Ha a kerék bizonyos fordulatszámmal forog, akkor a (21) lendítő súlyok kifelé röpíttetnek. Ennek hatására a (24) emelő

Next

/
Thumbnails
Contents