89359. lajstromszámú szabadalom • Vándorrostélyoknál a végsőrostélytestek megerősítési módja

rúgó hatása alatt a (16) karimához szorúl. A 3. ábra szerinti kiviteli alak ugyancsak (23) talapzatra helyeznető. , A (9) fogantyún elrendezett és a szelep-5 tányért mozgató (6, 10, 11, 12, 13) szerkezet helyett a 4. és 5. ábrán látható szerkezet is alkalmazható. A (30) hüvelyen, melyet a (9) fogantyún erősítünk meg, a (3.1) spirálrúgó hatása 10 alatt álló (6) rúd halad át. A (6) rúd felül a (32) körhasítékkal ellátott (33) tárcsában végződik, mimellett a körhasítékban két vagy több sugárirányú (34) pecek van el­rendezve. A (30) hüvely felül kiöblösödő 15 részének éle a »34) peckek számának meg­felelő számű lejtős szélű (35) kivágással van ellátva. , A 6. ábra egész egyszerű kiviteli alakot mutat, melynél a rendes alakú (36) tölcsér 20 alsó nyílásától a tölcsér felső éléig haladó és a tölcsér falán megerősített (38) cső van elrendezve. A tölcsért következőkép használjuk: A tölcsért reáhelyezzük a megtöltendő 25 palack nyakára, mikor is azt a (22) gumi­gyűrű légmentesen elzárja. Ekkor az (1) edényt megtöltjük a folyadékkal és az­után lenyomjuk a (13) kart. E művelet folytán a (6) rúd a (10) spirálrúgó hatása 30 ellenében felemelkedik és vele együtt ter­mészetesen az (5) szeleptányér is, úgy hogy a folyadék a szelepnyíláson át a (18) térbe és onnan a (20) csövön át a palacka ömöl­het, miközben a folyadék által a palack-35 ból kiszorított levegő a (21) csövön és a (7) hüvelyen át eltávozhat. Ha a palack annyira megtelik, hogy a folyadék felszíne eléri a (20) csövet, vagyis elzárja a (21) légcsövet, akkor a tölcsérből felemelt (5) 40 szeleptányér mellett sem ömölhet folyadék a palackba. Ekkor a (13) kart eleresztjük, mikor is a (6) rúd a (10) spirálrúgó hatása alatt lefelé halad, vele együtt az (5) sze­leptányér is, mely elzárja az 1. ábra sze 45 rinti kiviteli alaknál a szelepnyílást, a 3. ábra szerinti kiviteli alaknál pedig a (20) cső felső nyílását. Így tehát a tölcsér le­emelhető a még benne maradt folyadékkal együtt a palackról anélkül, hogy a tölcsér-50 bői folyadék kiömölnék. Célszerűen az (5) szelepet akkor hozzuk záróhelyzetbe, mi­dőn a folyadék a (20) csövet még nem érte el az edényben, úgy hogy a (20) cső­ben visszamaradt folyadék is az edénybe 55 ömölhet. Ha a 4. és 5. ábrán látható szerkezettel van a tölcsér ellátva, akkor a tölcsérnek a palacknyakra való helyezése után a (33) tárcsát elforgatjuk az óramutatóval ellen­kező irányban, mikor is a (34) peckek a 60 (35) kivágások lejtőjén felfelé haladnak, úgy hogy a (6) rúd a (31) rúgó hatása el­lenében emelkedik vagyis az (5) szeleptá­nyér ugyancsak emelkedve nyitja a szele­pet 6S Et palack töltése kezdetét veszi. Ha 65 a (33) tárcsát fenti értelemben tovább for­gatjuk, akkor a (34) peckek becsappannak a (35) kivágásokba, a (6) rúd a (31) rúgó hatása alatt lefelé halad, a szelep záródik és a tölcsér leemelhető. 70 A 6. ábra szerinti kiviteli alaknál, mi alatt a tölcséren át folyadékot öntünk a^ edénybe, azalatt az edényből a leveg 0 cfc (38) csövön át távozik. A •/. 1—3. ábra szerinti alakoknál a (52) 75 gumigyűrű, valamint a (21) lég vezetőcső el is hagyható, mikor is a folyadéknak a tölcsérből való további ömlését nem a fo­lyadéknak a (20) cső alsó végéig való emelkedése szünteti meg önműködőlég, ha- 80 nem a további kiömlést a (13) kar elere-./.­tése út ján, vagyis az (5) szelep zárása ál­tal akadályozzuk meg. Szabadalmi igények: 1. Tölcsér, azáltal jellemezve, hogy a fo- 85 lyadék felvételére szolgáló edény fe­néklapja alatt kifolyó csőben folyta­tódó zárt tér van kiképezve és ebbecrt van elrendezve a fenéklap, illetve ki­folyócső elzárószelepének működtető 90 karja. 2. Az 1. igényben védett tölcsér kiviteli alakja azáltal jellemezve, hogy a ki­folyócsőben légvezetőcső van elren­dezve, melynek felső vége a folyadék 95 felvételére szolgáló edény fenéklapja alatt levő zárt térbe torkol, továbbá, hogy ezen tér felfelé nyúló, felső vé­gén nyitható szeleppel ellátott és a (6) szelepkart magábafogadó csőben - foly- io tatódik. 3. Az 1—2. igényben védett tölcsér kivi­teli alakja azáltal jellemezve, hogy a kifolyócső lógelveaetőcsöve a kifolyó­eső falán át a szabadba vezet, az elzáró- 10 szelep működtető karja pedig a zárt tér falán áthatolva kapcsolódik a két­karú emelővel. 4. Az 1—3. igényben védett tölcsér kivi­teli alakja, azáltal jellemezve, hogy a 11

Next

/
Thumbnails
Contents