89346. lajstromszámú szabadalom • Orsó

Megjelent 1930. évi szeptember hó 200 -én . ÍAGYlR KlKlttl SZABADAL1Ű firR ÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 89316. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Orsó. Lambertus György mintakészítő mester Pesterzsébet. A bejelentés napja 1924. évi október hó 21-ike. Bejelentőt az a törekvés vezette jelen találmány létrehozásánál, hogy a fonó.- és szövőiparban eddig használatos orsókat vagy csévéket lehetőleg könnyű, de mind-5 amellett elegendő szilárd anyagból, egy­szerűen és olcsón lehessen előállítani. Az eddig használatos ilyen orsók leg­inkább vagy egészen fából vagy pedig saj­tolt papírból készültek, de nem bizonyul-10 tak sem elég könnyűknek, sem' elég szi­lárdaknak és tartósaknak, főként a papír­ból készült orsók, ha átnedvesedtek, ami a fonál festése esetén nem kerülhető el, hamarosan tönkrementek. A szilárdsági kö-15 vetelmény az orsók szállítása szempont­jából bír fontossággal, amikor is a fel- és lerakódásnál, valamint esetleges elejtésnél sok törés fordul elő. A súlyos kiképzés pedig azért hátrányos, mivel az a csévélés 20 alkalmával gyakori fonalsziakadást idéz elő. A kitűzött feladat a jelen találmány sze­rint igen egyszerű módon talált megoldást, amennyiben a cséve testét üreges fából vagy hasonló könnyű anyagból, legcélsze-25 rűbben esztergán, vagy marógépen állítjuk elő, az orsó karimáit pedig külön, nagyobb szívósságú anyagból, legcélszerűbben fiber­lemezből sajtoljuk ki és az orsótest két vé­gére erősítjük, még pedig az orsótest üre-80 ges végeibe illesztett és a karimák középső furatain átmenő dugaszok vagy csapok se­gélyével. A dugaszok kellően megvastagí­tott fejrésszel bírnak, amely behelyezés után a karimát lefogja. Emellett a karimák elforgás ellen is kellően biztosíttatnak. 35 A mellékelt rajzon így kiképezett orsót mutatunk be, még pedig az 1. ábrán oldal- és végnézetben. A 2. ábra a karima megerősítési módját tünteti fel hosszmetszetben, míg a 40 3. ábrán a rögzítődugasz alul-, és oldal­nézete látható. Mint ezekből látható, az orsó (D) teste fahengert képez, amelynek végigmenő (E) furata van. Ez a furat a bemutatott pél- 45. dánál a végeken megfelelően ki van bő­vítve a (B) rögzítődugasz vagy csap fel­vételére, amelynek fejrésze a fíberlemez­ből kisajtolt (A) karima lefogására szolgál. A (B) dugaszok egyszerűen enyvezéssel 50-rögzíthetők, de az (A) karimának elfor­gatás elleni biztosabb rögzítésére a duga­szokat egy vagy több hosszirányú (C) ho­ronnyal is elláthatjuk, amelybe az (A) ka­rima középső kivágásában elrendezett meg- 55. felelő fogak illeszkednek. Ezen rendkívül egyszerű és könnyen elő­állítható szerkezet mellett az említett anya­gok helyett természetesen más könnyű és kellő szilárdságú anyagok is használhatók. 60 Szabadalmi igények: 1. Orsó, amelyre jellemző, hogy hengeres testből és ennek két végén beillesztett dugók vagy csapok segélyével megerősí­tett tányéralakú karimákból áll. 65

Next

/
Thumbnails
Contents